1. Namoottaa Gaffii Maxanttuummaa Gaafataniif Baki irra Fudhatamuu (PADA)

Toutes les versions de cet article :

[ Dernier ajout : 21 mars 2019 ]

Biyyaa Farnsayii keessaa itti gaffii maxantummaa Gaafachuu akkaa dandesanii osoo hinturiin durraan Bakkaa Issin Irra Fudhatani (PADA) demuu qabdanii (adresses - Paris/Île de France). Durraa garaa polliisii areddaa yookaan jechunis Preefeekuturii ta’uus yookan Farnsaayii keessaa namotaa biyyaa hin qabnee fi godanttoota baka ittii egamuu ofis (Ofpra) hin qabnnee a chiittii deemuu hin dendesanii.

Beeksissaa: Yoodandeesnii (PADA) deftanii demmuu Qabdanii. Biyyaa Farnsayii keessaa Guyyaa120 ollii turtanii yoodemtanii Preefeekuturiin Daffee issinittii dhuffaa (procédure accélérée) (fiche n°2-1).

Bakkii PADAn jedhammu u Biyyaa Farnsayii kessaittii mootuummaaf kan hojetuu walddaa Bulchinsa dha.

Hojin PADA kannan gaddii akka illaalluu:

1. Wa’ee maxanttuummaa issiinif odeefannoo kennuu akkassummaas Walddaa Motummaa Farnsayii Farnsaayii keessaa godanttoota fi lamii biyyaa allaa baka irraa fudhatamuu ofis (Ofii) (fiche n°2-2) keessaaa nammoottaa biyyaa Allaa irra dhufanif.

2. Galmee gaffii maxanttuummaa ittin berefame fi isiin wajiin guttuu fi sura afur itti ida’ame fayiilliin guttuu ta’uu isaa mirknesuuf garaa preefeekuturii erguuf.

Galmmee guutu godhuf hojetoonii PADA gaafii kanan gaddii isinin gaafatanii:

  • Maqaa guuttuu akkoo wajin lammuummaa keetti fii wa’ee herruumssaa fii wa’ee maattii keettii
  • Biyyaa bakka dhallootaa kee hangaa farnsayii itti karraa akkamiitii akka dhuftan
  • Akkamittii akka farnsayiittii galtan
  • Kannaan durra biyyaa faransayii ta’uus biyyaa awrroopaa keessaa gaafii maxantuummaa dhiyesitanii jirtanii. Gaafii jedhuf debin isin debstanii gerraa Preefeekuturamii ergamaa [1].
Beeksisaa: paspoortii yookan malatoo enyumaa yoo hinqabnees hojetoni PADAn gaafii maxanttmmaa galmmee irra gabasan isinittii himan katabuu qabdanii.

Wa’ee karraa keesanii gaafachun biyyoottaa awrroopaa birraa keessaa tii darbuu keessaanii bekufii yoo ta’ees karraa dubliiniin akka seentan godhufii (fiche n°3).

Gaafii gaafatamtanif debii keennuu yookan preefeekuturamiin debiin keesan Soba jedhee yoo beekee wal gargaru hin barbaden jedhee gochaa arrtii dhan sensisuu dandeyaa suniis isinif gaarii mitii (fiche n°2-1).

3. Guuyyaa 3 keessaa preefeekuturiin gaafii maxanttuummaaf biiroo koobaa isinf belleemmaa keennuu nammoonii gaafii maxanttuummaa yoo bayeetee guuyyaa 10 keessaa belleemmaa kenafii xalyaa yamttuu wajinii.

4. Gaafii maxanttuummaa biiroo koobaa dhiyeesitanii san bodaa Ofii nammooni biyyaa allaa gaafiin isanii iddon ittii fudhatamu (cada) keessaa bakaa jirenya yoo isinif hin kenemnee graa PADA debiiuu is initii jiraa. PADAniis wannaa kanaan gadii jiruu godhuu qabaa:

  • Sandduuqaa postaa isinif kennuu (kenan boda xalyaa isinif errguu akka isinif gehuu baayee barbaachiissaa dha)
  • Gaafii maxanttuummaa gallmmee Ofpra guuttuu (fiche 4-1)
  • Seennaa keesan katabu fii graa biraatii hikuu gargaruufii (fiche 4-2)
  • CMU kan jedhamuu wallaanssaa akkaa isinif kennuu gochaa godhuu (fiche 6)
  • Garggaarsaa addaa isiniif keennuu (gargaassaa warqaa ittin bitanii fii gargaarssaa nyattaa) garaa meggaalaa SIA jedhamuu isin erguu.

PADA biraa hallaa garriidhan gerggaarssaa yoo argiitan Waiddaa gaafii maxanttuummaaf debbii keennuu deemmuu nii dandesannii (waldda Pariisii yookaan godiina tokkoo keessaa jiiruu).

Beeksisaa : xalyaan yerroo dhan gehuu issa mirkaneessuu qabdanii. Guuyyaa torbbaaniitii yoo hin mirkaneessinee PADAn sandduuqaa postaa isinittii chuuffaa.

Notes

[1Oddefannoon surraawebkaamii dhan kafemmee walliin netwoorkii kompteraa dhan gallmmee preefeekturaamiin ergemaa. Maqaan qabuu fii qabuu battuu issaa sistemiin nuf mirkaneessaa fayiilloonis kanan Gaddii Dha : AGDREF, FPR, Visabio, VIS, Eurodac, Europol, SIS II...

[retour en haut de page]

Dernier ajout : mardi 7 juin 2016, 17:02
URL de cette page : https://www.gisti.org/spip.php?article5368