8. Ijjollee mattii malee biyyaa alaa kessa kanta’an

Toutes les versions de cet article :

[ Dernier ajout : 28 février 2019 ]

8-1. Bu’raa gargaarsaa barbaachiisaa argachuuf (idoo jiirenya fi nyataa)

Waggaa 18 gad ta’nii biyyaa faransaayii keessaatii mattii yookaan gudiisttuu yoo hinqabnee mattii malee lammii biyyaa alaa gudattuu jedhamtanii. Nama bekkaa hanga taatan (waggaa 18 hangaisiin guttuu) gaffii maxanttuummaa dhiyesuu bataniis moottumaan faransaayii isiin eguu dirqamaa qaba. Gaffii maxnttuummaa dhiyesuuf qabdanii malee duraan ASE birraa tarkaanfiin itiisaa ijjoollee gudattuu (idoo jiirenya baruumsaa kan kan fakatan) akka isiiniif murteesan gafachuu nii dandesanii.

Murtii isiin gargaaruu murteesuuf anaan wajiiraa moottuumaa ijoollee gargaarttuu (ASE) isiin wajjiin wal-maruu dhan waggaa 18 gad ta’uu isanii fi biyyaa farnsaayii keessaa qofaa ta’uu isanii nii mirkaneesaa :

  • biyyaa kesan kaatanii maal akka ta’ee fi akkam akka dhuftan ibsuu qabdanii
  • odeefanoo akka waraqaa enyumaa yoo qabdan nii qoratamtanii
Beeksisaa : biyyaa farnsaayii keessaa misensaamattii tokkoo qabdaniis yoo isiin fudhatuu hin dandenyee yookaan hin barbadne idoo yeroof ittii turtan isiiniif kenamee sababa kanan qofaa ASE isiin hin eguu jechuu hin danda’uu.

1. Akkataa adan basuuf mariin isiiniif goodhamuu esaa?

Godinaa tokoo keessaa biroon ASE idoo ittii argamuu mana marii godinichaa (conseil départemental) demuu qabdanii.

Godinaa tokkoo tokkoo keesssaa garaa biroo bakka irraa fudhatamuu akkataa adaan basuuf demuu qabdanii :

Murtiin neguumaa kesan eguu hanga murta’uu ASE baka turtii isiiniif kenuu dirqamaa qaba. Adeemsaa mariif guyyaa 2 yookaan 3 boda bekuuf gara baka mariin tii adeemsiifamuu demuu qabdanii.

2. ASE isiineguu yoo hin barbadnee

Akka ASEn akka isiin eguu ajajaa siirii dhan mana murtii da’iiman eguu gaffii dhiyesuu nii dandesanii..adeemsii kun jii’aa bayee fudhuu nii danda’a.gaffii maxanttuummaa dhiyesuf murtii mana murii da’iiman eguun dirqamaa mitii.

Idoon jiirenya kesan pariisiif dhiyoo yoo ta’eeadeemsaaf akka isiin gargaaruu ADJIE(biroon mirgaa mattii malee ta’aan dargagoottaa biyyaa alaa hordoofuu idoo jedhamuu demuu nii dandesanii. Idooniis 49 ter avenue de Flandres 75019 Paris (meetroo Stalingrad, sararaa 2, 5 et 7).Biyyaa birraa yoo jiirata waldan isiin gargaaruu hin dhabamuu barbaduu qabdanii.

8-2. Mattii malee ta’aan ijjoollee lammii biyyaa alaa akkataa jedhamuutiin

Adeemsaa gaffii maxanttuummaa dhiyesuuf ASE birraa wa’ee naguumaa kesan gaffii gafachuu fi gaffii mxanttuummaa gafachuu hin dhorkamuu. Adeemsiis akkuumaa nama beekatii ta’aa. Administrateur ad hoc (AAH) jedhamuutiin halaa seeraa tiin gaffii dhiyesuu qabdanii. Wakiilaa adeemsaaf isiin gargaaruu godha. AAHn gaffii maxanttuummaaf bekuumsaa gahaa wan hin qabneef walda ageyootaaf gargaarsaa gafacuu barbachisaa dha.
ASE birraa isiin irraa fudhuu didanis ramadii AAH akka isiin godhamuu aba alngee preefeekuturiif nii sensiisaa.

Garu adeemsaa Dublliin jalaa godhamuu hin cdandesan. Biyyaa awroopaa birraatiin gaffiif debii hin kenamneef yoo dhiyesitan yookaan asharaa yoo keniitan biyyii farnsaay gaffii maxanttuummaa qorachuuf dirqamaa qaba.

Garuu nama beekaa hin ta’neef cada keessaa jechuuniis gaffii maxanttuummaa dhiyesuuf idoo irraa fudhatamuu baka jiirenya ittii kenamuu hin danda’amuu akasuumaas ADA kan jedhamuu gffii maxannttuummaa dhiyesuu gargaarsaa malqaa hin kenamuuf. Ijjoollee gudattuu mattii malee ta’an idoo jiireenya kan kennuu danda’uu ASE qofaa dha.

[retour en haut de page]

Dernier ajout : mercredi 29 juin 2016, 11:18
URL de cette page : https://www.gisti.org/spip.php?article5375