5. Murtii didaa Ofpra mormuf Cour nationale du droit d’asile (CNDA) mana murtii sabootaa maxanttuummaa birraa dhiyatuu gaffii oliiyannoo.

Toutes les versions de cet article :

[ Dernier ajout : 21 mars 2019 ]

Gaffii maxanttuummaaf ofpran murtii didaa yoo murta’ee mirgaa sabootaa maxanttuummaa mana murttii birraa Cour nationale du droit d’asile (CNDA) oliiyannoo dhiyesuu nii dande’an. Murtiin mana poostaan hanga gahe guyyaa murta ee jii aa tokkoo guyyaa murta’ee qaba.

Beeksisaa : xalyaan ofpra recommandé kan jedhamuu guyyaa murta’ee 15 keessaa mana poostaa irraa fudhachu qabdanii. Yookaan Ofpraf nii debi’aa. Gaffiin oliiyannoo dhiyesitan guyyaa murta’ee mana poostaa guyyaa gahee osoo hin ta’in guyyaa xalyaan barefame jalqabe ta’aa.

5-1. Tajajiiiaa bilisaa seeraa (AJ) (La demande d’aide juridictionnelle)

Dhirqamaa ta’uu battuus abukaatoo dhabachisuu filatamaa dha. Yoo humnii malqaa kesan xiqaa ta’ee abukaatoon bilisaan dhabuf tajajiilaa bilisaa seeraa dhiyesu nii dandesanii.

CNDA dhan biroo tajajiilaa seeraa bilisaa birraa dhiyesuu qabdanii. Idooniis CNDA, bureau d’aide juridictionnelle, 35 rue Cuvier 93558 Montreuil-sous-Bois cedex dha. Gaffiin formulaire d’AJ kan jedhamuu formii guttuu dhan yookaan warqaa adiin bersuu dhan dhiyesuu nii danda’amaa.

Beeksisaa : gaffii kesaniif yookaan formii irrattii murtii didaa Ofpra koopii xalyaa ida’uu qabdanii
  • guyyaa murtii ofpra jalqabe guyyaa 15 keessaa AJf gaffii yoo dhiyesitan oliiyannoo dhiyesuuf tajajiilaa biroo bilisaa seeraa guyyaa debii isiniif kenee jalqabee jii’aa tokkoo guyyaa murta’ee qabdanii.
  • Garuu yoo guyyaa 15 darbee AJn gaffii oliiyannoo wajjiin dhiyesuu qabdanii. Adeemsii haanga dhumuu biroon bilisaa tajajiilaa seeraa abukaatoo isinii gargaaruu isiniif ramadaa. Garuu abukaatoo kesan dhabuu nii dandesanii.

5-2. Gaffii oliiyannoo

Gaffiin oliiyannoo afaan farnsaayiin barefamee durata’aa CNDAf recommandé avec accusé de réception jedhamuun haalaa xalyaan, faaksii (01.48.18.44.20) yookaan mana murttii biroo baresiitutii haarkaan kennuu nii dandesanii.

Beeksisaa : gaffii oliiyannoof kesaniif murtii didaa Ofpra koopii xalyaa ida’uu nii dandesanii.

Haalaa seeraatiin gaffii oliiyannoo maqaa guttuu, baka dhalootaa fi guyyaa, lamummaa kesan idoo poostaa caqasuu qaba

Haalii kun murtii didaa Ofpra ibsuu qaba. Ofpran tuqaa irraa fudhauu maaliif akka hin keniinee kan ibsuu debii kennuu yookaan tuqaa irran fudhatamee ibsuu nii barbaachiisaa.Fakenyaf sochii siyaasaa balinan ibsuu wa’ee adeemsaa debiitan ibsuu senaa kesan hogaa ibsiitan wan tuqaa doggoogooraa jiiraatee siressuu dha.warqaa yamttuu irraa akka ibsamee yeroon qorannoo haanga dhumuu erguu nii dandesanii. Galmee ida’uu ta’uus wan ibsuus erguu nii danda’maa

Iniinis recommandé avec accusé de réception jedhamuutiin xalyaatiin yookaaan faaksii dhan (01. 48.18.44.20) ta’aa karaa birrtiin xalyaa irrattii lakkoofsaa galmee gaffii maxanttuummaa barefamuu qaba.

Yoo abukaatoo dhabdan gaffii oliiyannoof haalaa galmeetiin ida’amee abukaatoo wajjiin wal maruu qabdanii. Aban seeraa galmee ida’amee irrattii guyyaa isaniin, nama baresee yookaan namootaa, isiinif gahee karaa ciimmaatiin qorataa.

Akasuumaas aban seeraa wa’ee galmetii gaffii isiin gafata. Fakenyaf biyyaa kesanii keessaa yookaan biyyaa farnsaayyiin kan berefamee haalaa siiyaasaa ta’us haalaa addaatiin wan sodatan kan mirkanesuu galmee ida’uu nii dandesanii. Iniinis odeefannoo sochii siiyaasaa keessaatii odeefannoo rakkoo amantii biyyaa farnsaayii keessaatii odeefannoo walquunamtii salaan wal fakatuu kan kan fakatuu ta’uu nii danda’a.

Odeefannoo kulaa yookaan godaanisa gaffii qoratuuf aban seeraatiin fayadama.

Beeksisaa : Galmee gaff maxantuummaa wajiin walqunamtii hin qabnee akkaa hin ida’iin. Fakenyaf yoo dhukubsatanii odeefannoo walaansaa yookaan biyyaa farnsaayii keessatii hawaasaa keessaa yoo haalaa gariin jiratan odeefannoo kana akka hin ida’anee.
Beeksisaa : Galmeen ida’amee nama birraattiin ergamee forjiidii ta’uu isaa yoo beekan CNDAf erguun hin barbachisuu.

Wa’ee biyaa kesan kan ibsuu walda repoortii irraa kan fudhatamee katabii yookaan keyataa gaazeexaa yoo ida’atan afaan farnsaayiin kan hikamee ta’uu filatamaa dha. Yoo hin danda’amnee afaan ingilizii kan ta’ee erguu nii dandesanii.

Galmee seeraa qabeeyii dhimota murtesoo kan irraa barfamuu nama hikaa seeraa bekuumsaa qabuu hiksiisuu qaba. Nama hayamaa hin qabneen katabiin hikamee aban seeraa akka hojjii garii tiin fudhataa malee senaa kesaniif nama seeraan beekuumsaa qabuun wayyaa dha.

Gaffii oliiyannoo dhiyesitan boda CNDAn lakkoofsaa odeefanoo kan ittin barefamee isiinif ergaa odeefannoniis odeefannoo gaffii maxanttuummaa harwamsuuf barbachiisaa ta’aa.

CNDAn hangaa murtii murtesuu garaa biyyaa kesan gagesuu hin danda’anii. Adeemsaa debilleen yoo godhamtan (fiche 2-1) CNDAn murtii beeksisuuf guyyaa 5 guyyaa murta’ee qaba.

Adeemsaa arriitiin yoo godhamtan (fiche 2-1) :

  • Murtii ofpra mormuu dhan gaffii oliiyannoo dhiyesuu irraa ida’uu dhan murtii adeemsaa arttii godhamu kesan abukaatoo dhabdanii mormuu nii dandesanii
  • murttiinis torbaan 5 guyyaa murta’ee keessaa aba seeraa tokkoon qofaa murta’a.

5-3. Wa’ee dhadacha

Dhadacha uumataaf kan banamee ta’uus huis-clos akkataa jedhammuutiin jechunis namnii akka hin seenee gafachuu nii dandesan. CNDAn magaalaa pariisii birraa wan argamuf (Montreuil, 93) bakii ittin jiiratan fagoo yoo ta’ee. Dhadacha irraa argamuuf basii gejjiibaf bastan mirkaneessuu qabdanii guyyaa dhadacha baka itii argamuun bayee barbachiisaa dha.

Beeksisaa : Beeksisaa guyyaa mana murtii qopa’uu qabdanii. Wa’ees senaa Ofpran qabxii rakkoo isiinitii ta’ee akasuumaas guyyaa dhadacha garaa biyyaa kesan yoo debitan wan sodatan ibsuuf qopa’uu qabdanii.

Bakii jiirenya kesan yoo mana murtii irraa hin faganee gyyaan dhadacha osoo hin gahiin akkatan akamiitii akka adeemmuu ilaaluu nii dandesanii.

Murtiin CNDAn torbaan 3 bodaa mana murtiin igedaa barefame idoo poostaa kesaniin rikomandee dhan xalayaa isiniif ergama.

5-4. CNDA yoo isiin irraa fudhatee fi mirgaa maxanttuummaa yoo isiinif kennee

CNDAn murtii ofpra yoo haqee fi mirgaa maxnttuummaa guttuu yookaan waggaa tokkof yoo isiinif murtesee preefeekuturiidhan jii’aa 6f reeseepiisee jechuunis jii’aa 6f kan fayaduu hayamaa jiirachuumaa isiinif kennama.

Ofpran waggaa tokkoof maxanttuummaa yoo isiniif kennee murtii mormuu dhan akka maxanttuummaa guttuu isiiniif kennuu CNDA dha. Gaffii oliiyannoo dhiyesuu nii dandesanii. Yoo hin ta’anees mirgaa Ofpran isiiniif keennamee hin haqamuu.

5-5. CNDAn gaffii oliiyannoo yoo kufaa godhee

  • Conseil d’État edhamuun mana gorsaa mootuummaaf gaffii oliiyannoo dhiyesuu nii dandesanii. Gafii dhiyesuuf guyyaa murta’ee jii’aa 2 nii qabdanii. Conseil d’Étatn senaa kesan debii’ee hin qoratamuu hajjaan qoratamuu adeemsaa CNDAn karaa sennutiingodhamuu isaa dha.
Beeksisaa : gaffiin oliiyannoon kun rakiisiisaa ta’uu haalaa gariitiin kan dhumuu hedduu hin jiiruu ida’uuniis mana gorsaa mootuummatiin kan barefamee abukaatoo kan birraa irraa qalii wan ta’eef hajjaan tajaajjiilaa seeraa bilisan argachuuf bayee rakiisiisaa dha.
  • Gaffiin maxanttuumaan debii’ee akka isiiniif qoratamuu gafachuu nii dandesanii. W an xummuuramee wan haaryaa yoo jiiraatee gaffii debii’ee akka qoratammuu gafachuu nii dandesanii. Wanii haaryaan garu CNDA dhadacha boda xummuuramee yookaan sa’aa dhadacha tiin wan hin dhagenye ta’uus wan xummuramee haaryaa yoomuu jenuu senaa kesan wajiin wal-hidha ta’ee.

Harawaa yoomuu jennuu gara biyyaa kesan yoo debitan wan sodatan wan isin yadachiisuu ta uu qaba

Yoo kana ta’ee PADA osoo hindemiin siiriitii garaa preefeekuturii demuu qabdanii.

Ofpran lamadaaf gaffii kesan kufaa yoo godhee CNDA birraa gaffii oliiyannoo dhiyesuu nii dandesanii. Iniiniis jii’aa1 guyyaa murta’ee keessaa dha.

5-6. Mirga maxanttuummaa yoo isiniif hin kenemnee

CNDAn gaffii kesan yoo kufaa godhee yoo safartii murasaa gutan gaffii jiirachuumaa dhiyesu niidandesanii. Safartiin wa’ee fayyaa wa’ee matii wa’ee hojjii dha. Wa’ee kanaf walda ogeyootaa yookaan nama warqaa hin qabnee walmariadha.

Akkataan biyyaa bahuuf isiin dhirqisiisuu bulchiinsii biyyattii osoo isiinii irraa murtesuu preefeekuturiidhan adeemsaa gaffii jiiraachuumaa jalqabuu isiiniif wayyaa dha.

[retour en haut de page]

Dernier ajout : mardi 14 juin 2016, 15:49
URL de cette page : https://www.gisti.org/spip.php?article5372