9. Wa’ee mattii kesan

Toutes les versions de cet article :

[ Dernier ajout : 28 février 2019 ]

Formii Ofpra irratii maqaa guttuu hadha mana kesan, guyyaa fi idoo dhalootaa, kan amanttii ta’uus (fiche n°4-1) guyyaa heruumaa beresuu akka HIN IRANFANEE isiin beeksisnaa.

Ijjoollee yoo qabdan maqaa guttuu guyyaa dhallootaa fi idoo isaa baresaa, yoo guyyaa siiriitii hin beeknee cuufaa keesatii ibsaa.

Mirgaa maxanttuumma guttuu yookaan waggaa tokkoof mirgaa maxanttuummaa yoo isiiniif kenamee murasanii mattii kesan mirgaa nii qabdanii :

  • Iniiniis hadha mana kesan, yookaan nama isiin wajjiin jiirattuu
  • Ijjoollee waggaa 19 gad ta’anii yookaan ijjoollee hedha mana kesan
  • kan hin heruumnee nama beekaa hin ta’nee fi mattii dha.

9-1. Osoo gaffii maxanttuummaa gafachu kesan duda

Yoo heruumta (yookaan Pacs kan jedhamuu waliigatee wajjiin jiirachuu) gaffii maxanttuummaa osoo hin dhiye’iin dura kan rawatamee ta’uu qaba. Waliigaltee wajiin jiirachuu yoo gotan garuu hadha mana kesan wajiin yroo dheraaf siriitii kan mirkana’ee wal-qunamttii qabdan ta’uu qaba.

Mattiin kesan yoo biyyaa farnsaayii keessaa ta’aan :

  • Maxanttuummaa guttuu yoo isiiniif kenamee safartii murasaa yoo gutan mattii kesaniif hayamaa jiirachumaa waggaa 10 niif kenamuu mirgaa qabdanii.
  • Mirgaa maxanttuummaa waggaa tokkoof yoo isiniif kenamee safartii murasaa yoo gutan waggaa tokkoof hayamaa jiirachumaa yeroo dhaf kenamuuf mirgaa qabdanii. Hayamaa jiirachumaa waggaa 2f harawamsiisuu nii danda’amaa.

Mattiin kesan biyyaa birraa keessaa yoo ta’aan :

  • « Réunification familiale » kan jedhamuu adeemsaa mattii gurmeesuu akka isiiniif jalqabamuu gaffii dhiyesuu nii dandesanii. Adeemsaa kana jalqabuuf afaan farnsaayii beekuu yookaan biyyaa farnsaayii keessaa yoom jiirachuu akka jalqabdan safartii guttuu dirqama mittii.

Mirgaa jiirachumaa isiiniif kenamee boda biyyaa mattiin kesan itti argaman qonsiilaa biyyaa farnsaayii vizaa tajaajiilaa yeroo dheraaf fayaduu gafachuu nii dandesanii. Gaffii vizaa gafachuuf garuu paaspoortii kesan, formii vizaa ittin gafatan (cerfa n°14571*02) warqaa odeefannoo Ofpra dhan kan kenamee odeefannoo mirgaa maxanttuummaa akasuumaas mattii kesan ta’uu isaanii odeefannoo jechuuniis odeefannoo dhallootaa fi odeefannoo walaansaa beeksiistuu, beeksiistuu mana baruumsaa dhiiyesuu qabdanii.

Mattii ta’uu kesan odeefannoo birraa gafachuu nii danda’anii. Namootaa wal qunamtii kesan beekan raguumaa kennuu nii danda’anii raguumaan isiiniif ifaa ta’uu qaba.

Beeksiituu enyumaa wajjiin footoo koopii wal-qabsiisuu nii gafatamaa. Karaa birraatiin karniin bilbilaa (Skype, Viber kan kan fakatan) xalyootaa, imeelootaa yookaan karnii malaqaa Hawaalaa ida’uu nii dandesanii.

Beeksisaa : misensii mattii kesan vizaa gafachuu kan danda’an halaa seeraatiinii biyyaa itti jiiratan yookaan biyyii ittii jiiratan yoo lammuumaa qaban qonsuulaan biyyaa farnsaayii dha.
Beeksisaa : idoo dhlootaa kesan irraa yoo mattii kesan gafachuf biyyaa birraa demtan karnii yookaan warqaa koopii isaa akasuumaas karnii xayyaaraaf itti kafaltan koopii isaa ka’uu qabdanii. Yoo isaan birraa jiiratee guyyaa isaa suuraa kasuu qabdanii.

9-2. Osoo gaffii maxanttuummaa gafachu kesan dura

Biyyaa farnsayii keessaa gaffii maxanttuummaa dhiyesituu yookaan mirgaa maxanttuummaa yoo isiniif kenamee ta’ee herumuus ta’uu (CJ mariage) pacs kan jedhamuu waliigaltee waliin jiiraachuu malateesuu (NP PACS) mirgaa nii qabdanii.

Mattiin kesan yoo biyyaa farnsaayii keessaa ta’aan :

  • Maxanttuummaa guttuu yoo isiiniif kenamee safartii murasaa yoo gutan mattii kesaniif hayamaa jiirachumaa waggaa 10 niif kenamuu mirgaa qabdanii.
  • Mirgaa maxanttuummaa waggaa tokkoof yoo isiniif kenamee safartii murasaa yoo gutan waggaa tokkoof hayamaa jiirachumaa yeroo dhaf kenamuuf mirgaa qabdanii. Hayamaa jiirachumaa waggaa 2f harawamsiisuu nii danda’amaa.
Beeksisaa: Heruumnii kesan yookaan waliigaltaan Pacsn xiqatuu kan waggaa tokkoo ta’uu qaba. Akasuumaa yeroo dheraf wajiin jiirachuu ta’uu qaba.

Mattiin kesan biyyaa birraa keessaa yoo ta’aan :

Akuumaa namootaa biyyaa alaa biraa « regroupement familial » jedhamuu mattii gurmeesiituuf gaffii dhiyesuu nii dandesanii garuu safartii murasaa guttuu qabdanii. Ininis hayamnii jiirachuumaa xiqatuu kan waggaa 1 fi jii’aa 6 dura kenamee fi galiin isaa dhabatan (xiqatuus SMIC kan jedhamuu mindaa xiqaa fi mana jiirenya garii dha).

Beeksisaa : Biyyaa alaatii yoo heruumuu barbadan biyyaa farnsaayii keessaa akkaa fudhatamuma argattuu idoo bulchinsaa magaalaa ittin jiraatan (meerii) beeksiistuu seeraa godhuu qabdanii meeriin baka ittiin heruumtan qonsiilaa farnsaayii “certificat de non opposition” jedhamuun odefannoo erguu qabdanii. Iniinis akkaa heruumnii barefamuu qonsiilaa dhan kan isiniif kenamuu “certificat de capacité à mariage » kan jedhamuu odeefannoo arguun barbachiisaa dha. Hogaa tokkootii nama dhlaa tokkoo ol herumee garuu herumnii seeraa dhan fudhatamumaa hin argatuu.
Beeksisaa : koopii odeefannoo heruumaa hikaa isaa wajiin Ofpraf bifaa xalyaa recommandé tiin erguu qabdanii.

9-3. Kan hin heruumnee waggaa 18 gad yoo ta’an

Mattiin kesan yoo biyyaa farnsaayii keessaa ta’aan :

  • Maxanttuummaa guttuu yoo isiiniif kenamee safartii murasaa yoo gutan mattii kesaniif hayamaa jiirachumaa waggaa 10 niif kenamuu mirgaa qabdanii.
  • Mirgaa maxanttuummaa waggaa tokkoof yoo isiniif kenamee safartii murasaa yoo gutan waggaa tokkoof hayamaa jiirachumaa yeroo dhaf kenamuuf mirgaa qabdanii. Hayamaa jiirachumaa waggaa 2f harawamsiisuu nii danda’amaa.

Mattiin kesan biyyaa birraa keessaa yoo ta’aa :

Mattii kesaniif « réunification familiale » jedhamuu gaffii dhiyesuu nii dandesanii.

9-4. Gaffii oliiyanoo 

Vizaan mattii kesaniif yoo hin kenamne gaffii dhiyesuu nii dandesanii kanan boda mana murtii bulchinsaa magaalaa kesaniif dhiyesu nii dandesanii. Adeemsaa kanaaf walda gargaarsaa wajjiin wal-mariadha. Garuu yeroon murta’ee gababa wan ta’eef of egadha.

9-5. Mirgaa barnootaaf

Gaffii maxanttuummaa dhiyesu yookaan mirgii maxanttuummaan isinif kenamee umriin isanii waggaa 3 hanga 16 ta’ee ijoollee kesaniif idoo jiirenya isaaniitiin mana baruumsaatii barachuuf mirgaa nii qabanii.

9-6. Adeemsaa hikamuu

Biyyaa farnsaayii keessaa namootaa maxanttuummaan kenameef adeemsii hikamuu isaanii akkataa seeraa farnsaayiitiin adeemsifamuu qaba. Hadha mana yookaan aban mana isaan 2 irraa tokkoof yoo maxanttuummaa hin kenamnef biyyaa dhaloottaa isaa adeemsaa hikamuu jalaa wan senuuf wa’ee hajaa isaa walda eguumsaa mirgaa lammii biyyaa alaaf yookaan abukaatoo ogeyootaa hajaa kanan wal-mariadha.

[retour en haut de page]

Dernier ajout : mercredi 29 juin 2016, 11:23
URL de cette page : https://www.gisti.org/spip.php?article5376