6. Wa’ee fayyaa

Toutes les versions de cet article :

[ Dernier ajout : 21 mars 2019 ]

Namoonii affii maxanttuummaa dhiyesan hunda mirgaa walaansaa nii kenamaf. « Adeemsaa arriitii » (fiche 2-1) yookaan « adeemsaa Dublliin » (fiche 3) yoo godhamtaniis mirgaa walaansaa isinif kenama akkasumas jii’aa 3 jelqabe farnsayii jiirachuuf odeefannoo isiin hin barbaachiisuu.

Yoo galiin kesan xiqaa ta’ee jechuunis yoo jii’aan yuroo 750 gadii argitan ta’ee CMU -C kan jedhamuu walaansaa bilisaan isiinif kena.

Mirgaa walaansaa ida’amee dawaa ajajamus bilisan isiniif kenama.

Mirgaa isaa arguuf PADAn (fiche 1) yookaan Ofiin (fiche 2-2) warqaa yamttuu irratii guyyaa barefameetii baka jirenya kesan CPAM (biroo walaansaa) deemuu qabdanii.

Beeksisaa : Warqaan yamttuu isiinif kename bodaa hafuu hin dandesanii. Sababniis yoo haftan belleemaa birraa argachuuf bayee rakisiisaa dha. Guyyaa belleemaatiin warqan dhiyesuu qabdan kanan gadii dha.

Guyyaa gaffii kesan ittiin barafame gaffii maxanttuummaa preefeekuturii dhan dhiyesuuf -* kan keenamu waraqaa odeefannoo;

  • Idoo jiirenya yookaan PADA kan kenamee odeefannoo jiirachuumaa.

Mirgaa walaansaa fi CMU-C kenamee bodaa garaa mana walaansaa fi hoospiitaalaa bilisaa demuu nii dandesan. Suraa wajjiin kardii hanga isinif kenamuu kartviital kan jedhamuu warqaa odeefannoo agarsiisuu qabdanii.

Adeemsaa rawachiisuuf gargaarsaa yoo barbaadan idoo kanan gadii gafachuu nii dandesanii :

  • Waldaa adeemsaa gaffii maxanttuummaa gargaaran ;
  • Idoo ittin jiratan baka jiirenya ;
  • sochii waldaa magaalootaa (CCAS) ;
  • waldaa hoospiitaalaa biroo gargaarsaa au service social de l’hôpital.

Hanga mirgaa walaansaa isiinf kenamuu yoo barbachisaa ta’ee hoospiitaalaa murasaa qopa’ee PASS jedhamuutiin kutaa argamuutiin demuu danda’anii. Ogeeyoonii gargaarsaa hawaasaa akkataa ittii jiiratan yoo baresee bodaa garaa dooktaraa akka isiin walaanuu godha.

Caso kan jedhamuu waldaa dooktarootaa aduunya Médecins du monde walda gorsaa fi irra fudhatamuu demuu nii dandesanii :

[retour en haut de page]

Dernier ajout : mercredi 29 juin 2016, 11:12
URL de cette page : https://www.gisti.org/spip.php?article5373