1. ሕቶ ዑቕባ ንዘቕርቡ ሰባት መቐበሊ ቦታ (ፓዳ-PADA)

Toutes les versions de cet article :

[ Dernier ajout : 21 mars 2019 ]

ኣብ ፈረንሳ ሕቶ ዑቕባ ንኽተቕርብ ብእተኻእለ መጠን ከይደንጐኻ ፈለማ ናብ መኣንገዲ ቦታ ፓዳ (PADA) ክትከይድ ኣሎካ (adresses)። ብቐጥታ ናብ ኣውራጃዊ ኮምሽን ፖሊስ፡ ማለት ናብ ፕሬፌክቱር ኰነ ናብ ቤት-ጽሕፈት ፈረንሳ ሐለዋ መሰል ስደተኛታትን ሃገር-ኣልቦን (OFPRA) ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ።

መተሓሳሰቢ፥ ብእተኻእለ መጠን ናብ ፓዳ (PADA) ቀልጢፍካ ክትከይድ ኣሎካ። ኣብ ፈረንሳ ልዕሊ 120 መዓልታት ምስ ጸናሕካ እንተ ኸድካ ግና፡ እቲ ፕሬፌክቱር ኣብ ውሽጢ ህጹጽ መስርሕ የእትወካ (ብቕልጡፍ ዝርአ መስርሕ) (ሰነድ n°2-1)።

ፓዳ (PADA) ዝበሃል ቦታ ስለ መንግስቲ ፈረንሳ ብዚሰርሕ ማሕበር እዩ ዚመሓደር።

ተልእኾ ፓዳ (PADA) እዚ ዝስዕብ እዩ፡

1. ንዑቕባ ዚምልከት ሓበሬታ ንኣኻ ምሃብ፡ ከምኡ’ውን ብመንግስታዊ ትካል ቤት-ጽሕፈት ፈረንሳ ናይ ስደትን ማሕበራዊ ውህደትን (OFII) እተሰናድኡ ሰነዳት ሓበሬታ ምሃብ (ሰነድ n°2-2)።

2. መመዝገቢ ሰነድ ሕቶ ዑቕባ ፡ ማለት ምሳኻ እተመልአን እቲ ፋይል ድማ ምሉእ ምዃኑን ምርግጋጽ (ኣርባዕተ ጕርዲ ስእልታት)። ነቲ ሰነድ ንምምላእ፡ ሰራሕተኛ ፓዳ (PADA) ብዛዕባ እዞም ዚስዕቡ ነገራት ሕቶታት ኪሓተካ እዩ

  • መንነትካ፡ ማለት ስምካ ክሳብ ኣባሓጐኻ፡ ዜግነትካ፡ ኵነታት ሓዳርን ስድራን
  • ካብ መበቈል ሃገርካ ክሳብ ፈረንሳ ብዛዕባ እተጐዓዝካሉ መገዲ ገንዘብ
  • ናብ ፈረንሳ ክትኣትወሎም ዝኸኣልካ ዅነታት
  • ቅድሚ ሎሚ ኣብ ፈረንሳ ዀነ ኣብ ኤውሮፓ ሕቶ ዑቕባ ኣቕሪብካዶ ዚብል ሕቶ

ነዞም ሕቶታት እትህቦ ምላሽ ብቐጥታ ናብ ፕሬፌክቱር ይለኣኽ [1]

መዘኻኸሪ፦ ፓስፖርት ወይ ታሴራ’ኳ እንተ ዘይሃለወካ፡ ሰራሕተኛታት ፓዳ (PADA) ሕቶ ዕቝባኻ መዝጊቦም ኣብቲ ሰነድ ዚንገሮም ዘበለ ሓበሬታ ኺጽሕፉዎ ኣለዎም።

ንመገድኻ ብዚምልከት እትሕተቶ ሕቶታት ብኻልኦት ሃገራት ኤውሮፓ ምሕላፍካ ንምፍላጥ እዩ። ከምኡ እንተ ዀይኑ፡ ኣብ ውሽጢ መስርሕ ዱብሊን ከም እትሕቈፍ ንምግባር እዩ (ሰነድ n°3)።

ንዚቐርቡልካ ሕቶታት መልሲ ክትህብ ፍቓደኛ እንተ ዘይኰይንካ ወይ እቲ ፕሬፌክቱር ናይ ሓሶት ሓበሬታ ምሃብካ እንተ ፈለጠ፡ ኪተሓባበር ዘይደልይ ሰብ እዩ ተባሂልካ ኣብ ህጹጽ መስርሕ ኬእትወካ ይኽእል። እዚ ኸኣ ንኣኻ ጽቡቕ ከይከውን ይኽእል እዩ (ሰነድ n°2-1)።

3. ኣብ ውሽጢ ናይ ሰለስተ መዓልታት ገደብ ግዜ ኣብ ብሕታዊ ቤት-ጽሕፈት ሕቶ ዑቕባ ፕሬፌክቱር ንኣኻ ቈጸራ ክህበካ (ብዝሒ ናይቶም ሕቶ ዑቕባ ዜቕርቡ ሰባት ክ ብምስ ዚብል ኣብ ውሽጢ 10 መዓልታት ገደብ ግዜ)፡ ከምኡ’ውን መጸዋዕታ ናይዚ ቘጸራ ምሃብ።

4. ናብ ቤት-ጽሕፈት ብሕታዊ ሕቶ ዑቕባ ምስ ቀረብካ፡ ኦፊ (OFII) ሕቶ ዑቕባ ንዘቕረቡ ስደተኛታት መኣንገዲ ማእከል ካዳ (CADA) መንበሪ ቦታ እንተ ዘይተወሃብካ፡ ናብ ፓዳ (PADA) ክትምለስ ኣሎካ። ፓዳ (PADA) ነዞም ዚስዕቡ ነገራት ኪገብር ኣለዎ።

  • ንኣኻ ኣድራሻ ፖስታ ምሃብ (ድሕሪ ሎሚ ዚለኣኹልካ ደብዳበታት ከይተረፉ ኺበጽሑኻ እምብዛ ኣገዳሲ እዩ)፡
  • ምምላእ ሰነዳት ሕቶ ዑቕባ OFPRA (ሰነድ 4-1)፡
  • ታሪኽካ ንምጽሓፍን ኣብ ምትርጓሙ ንምትሕግጋዝን (ሰነድ 4-2)፡
  • CMU ዝበሃል መሰል ሕክምና ክትወሃ ምእንቲ፡ ብዛዕባ እቲ መስርሕ ምግንዛብ (ሰነድ 6)፡
  • ፍሉይ ደገፍ ንኣኻ ምሃብ (ወረቐት መጐዓዝያ፡ ደገፍ ምግቢ፡)፡
  • SIA ናብ ዝበሃል ናይ ከተማታት መኣንገዲ ኣገልግሎት ንኣኻ ምልኣኽ።

ብመገዲ ፓዳ (PADA) እኹል ደገፍ ክትረክብ እንተ ዘይከኣልካ፡ ሕቶ ዑቕባ ንዘቕረቡ ስደተኛታት ደገፍ ናብ ዚህብ ሓደ ማሕበር ክትከይድ ትኽእል (ኣብ ፓሪስ ወይ ኣብ ክፍለ-ሃገር ናብ ዚርከብ ሓደ ማሕበር)።

መተሓሳሰቢ፦ ደብዳበ ኣብ እዋኑ ምብጻሑን ዘይምብጻሑን ክተረጋግጽ ኣሎካ። ኣብ ሰሰሙን እንተ ዘይኣረጋገጽካ ፓዳ (PADA) ንሳጹን ፖስታኻ ኺዓጽዎ እዩ።

Notes

[1ሓበሬታታትን ሓደ ብካሜራ መርበብ ሓበሬታ (ዌብካም) እተሰኣልካዮ ጕርዲ ስእሊ ዘካተተ ሰነድ ብመርበብ ኮምፕዩተር ናብ ፕሬፌክቱር ይለኣኽ። ስም ብዓል ጕዳይ ኣብ ካልእ ፋይል ምህላዉን ዘይምህላዉን እቲ ስርዓት ብቀጥታ የረጋግጽ። እቶም ፋይላት ድማ እዞም ዚስዕቡ እዮም፦ AGDREF, FPR, Visabio, VIS, Eurodac, Europol, SIS II...

[retour en haut de page]

Dernier ajout : mardi 23 août 2016, 15:47
URL de cette page : https://www.gisti.org/spip.php?article5444