8. በይኖም ዝርከቡ ትሕቲ እድመ ዝኮኑ ዜጋ ወጻተኛታት

Toutes les versions de cet article :

[ Dernier ajout : 28 février 2019 ]

8-1. ናይ ሓገዝ ስለ ምርካብ (ገዛን ምግብን)

በይንካ ዘለካ አብ ትሕቲ እድመ ዝትርከብ ወጻእተኛ ዝተብሃለ ካብ 18 ዓመት ንታሕቲ እንተኮይንካ አብ ፈረንሳይ ሕጋዊ ወኪል ዘይብልካ እንተኮይንካ እዩ፣ ፈረንሳይ ክሳብ 18 አመት ዝመልኣካ ሓለዋ ናይ ምግባር ሓላፍነት አለዋ እዚ ውን ዋላ ናይ ዑቕባ ሕቶ እንተዘይኣቕረብካ እዩ፣ ሕቶ ዑቕባ ናይ ምቅራብ መሰል አሎካ ኾይኑ ግና አብ ትሕቲ ASE ዝበሃል ትካል ዝርከብ ሓለዋ መሰል ሕጻን (መናእሰይ) ኣቀዲምካ ምሕታት ይምረጽ (ሓገዝ ገዛ : ትምህርቲ ….)

እዚ ማሕበራዊ ሓገዝ ንመናእሰይ (ASE) ዝበሃል ትካል አብቲ ንስካ ትነብረሉ ከባቢ ዝርከብ እቲ ግቡእ ሓገዝ ንኽገብረልካ እድሜካ ብርግጽ ካብ 18 አመት ንታሕቲ ምዃንካ አብ ፈረንሳይ በይንካ ትነብር ምዃንካ አብቲ ተካይዶ ቃል ምልልስ ከረጋእጽ እዩ፣

  • ካብ ሃገርካ ካብ ዝወጻካሉ እዋን ጀሚሩ ዘሕለፍካዮ ክትዛረብ አሎካ
  • ናይ መንነት ወረቀት እንተሃሊዩካ ክረእዩ አለዎም 
መዘኻኸሪ ፣ አብ ፈረንሳይ አባል ስድራኩም ይርከብ እዩ ብዝብል ጥራሕ እቲ (ASE) ናይ ሓለዋ መሰልኩም ክነጽግ አይክእልን እዩ፣ (ማለት ግና ክሕግዘኩም ዘይክእል ወይ ዘይደሊ) ወይም ዋላ ግዚያዊ እውን እንተኮነ ዘቕመጥኩም ሰብ አሎ ብዝብል

1. እቲ ቃለመጠየቅ አበይ እዩ ዝካየድ ?

አብ ሕድሕድ ክፍሊ ምምሕዳር (ዴፓርትመንት) እቲ (ASE) ዝርከበሉ ቦታ ክትከዱ አለኩም

አብ ካልኦት ድማ ናብ ኣቀባብላን ገምጋምን መድረክ ናብ ዝበሃል ምካድ አለኩምን

ውሳኔ ሓለዋ ክሳብ ዝመጽእ እቲ ASE አብ መጽለሊ (መንበሪ) ከጽነሓኩም እዩ እቲ ቃል-መጠይቕ ምስ ገበርኩም ድሕሪ ክልተ ወይ ሰለስተ መኣልቲ ናብቲ ቃል-መጠይቕ ዝገበርኩምሉ ቦታ ብምካድ ASE ዝሃቦ ውሳኔ ትሰምዑ ትክእሉ

2. እዚ ኤ-ኤስ-ኢ (ASE) ዝተብሃለ ተቀቢሉ ከተኣናግደኩም እንተዘይፈቀደ

ብቀጥታ ናብ ቤት ፍርዲ ህጻናት ብምቅራብ ASE ንክቅበለኩም ትእዛዝ ንኸተሓላልፍ ምሕታት ይከአል እዩ፣ ሕቶ ዑቕባ ንምቕራብ ግን ናይቲ ቤት ፍርዲ ውሳነ ክትጽበዩ አይትግደዱን ኢኩም፣

አብ ፓሪስን ከባቢአን ንዝትነብሩ ድማ ናብ ADJIE (accompagnement et défense des jeunes isolés étrangers) : 49 ter avenue de Flandres 75019 Paris (métro Stalingrad, ligne 2, 5 et 7) ብምኻድ ሓገዝ ኣሰራርሓ ከይዲ ትርከቡ ትክእሉ፣ አብቶም ካልኦት ክፍሊታት እቲ ሃገር (region) ትነብሩ ድማ አብ ዘለኹምዎ ክሕግዘኩም ዝክእሉ ማሕበራት ይርከቡ እዪም፣

8-2. ብበይኖም ዝርከቡ ትሕቲ እድመ ዝኮኑ ዝቐርብ ሕቶ ዑቕባ

ኣብዚ ኤ-ኤስ-ኢ (ASE) ዝብሃል ተቐቢሉ ከተኣናግድካ ምሕታት ናይ ዑቕባ ሕቶ ምቕራብ ኣይክልክልን እዩ ከም መጠን እቲ ከይዲ አሰራርሓ ንኩሎም አብ ዝተፈላልየ ክልል ዕድመ ንዝርከቡ ተመሳሳላይ እዩ፣ ሕቶኩም ብምድላውን ብምቅራብን ብጊዚያዊ መመሓደሪ (AAH) ክትውከሉ ኣለኩም፣ ኣድላዪ ኣብዝኾኑ ምምሕድራዊ ምንቕስቃሳት ክሕግዘኩምን ንዓኹም ክውክለኩምን ይኽእል፣ እዚ ዝተጠቀሰ ኣካል (AAH) ስለ ዑቕባ ብዙሕ ፍልጠት ንኽይሕልዮ ስለ ዝክእል በዚ ጉዳይ እዚ ልምዲ ዘለዎም ማሕበራት ምሕታት ኣድላይ እዪ፣
ንኣኩም ዝምደበልኩም ጊዚያዊ ተወካሊኹም (AAH) ብኣቃቤ ሕጊ እንትከውን ነዚ ድማ ፈለማ እቲ ሕቶ ዝቕርብ በቲ ፕረፌክቱር እዩ (ዋላካ ብ ኤ-ኤስ-ኢ (ASE) ተሓቒፍኩም እንተሓሊኹም)

አብ ናይ ከይዲ አስራርሓ ዱብሊን (ሰነድ n°3) አይትምደቡን ኢኩም፣ ናትኩም ሕቶ ብፈረንሳይ ክትሪኦ ትኽእል እያ ዋላካ ቅድም ክብል አቅሪብኩምዎ ዝነበርኩም ሕቶ መልሲ ገና ዘይተውሃቦ እንተኾነ ወይ ድማ አብ ኻሊእ ሃገር አሸራ አጻብእቲ ሂብኩምውን እንተነበረ፣

ከም መጠን ትሕቲ ዕድመ ዘሎ ሰብ አብ ማዕከል መንበሪ ሐተትቲ ዑቕባ - ካዳ (CADA) ክትኣትዉ አይትክእሉን ኢኩም ከምኡውን ሓገዝ ገንዘብ ንሓተትቲ ዑቕባ ኣዳ (ADA) አይውሃበኩምን፣ ትሕቲ ዕድመ ዘለው በይኖም ዝኮኑ ክቅበል ዝክእል ኤ-ኤስ-ኢ (ASE) ጥራሕ እዩ፣

[retour en haut de page]

Dernier ajout : mardi 23 août 2016, 15:31
URL de cette page : https://www.gisti.org/spip.php?article5451