5. ውሳን ኦፍፕራ ብምቅዋም ዝቐርብ ይግባኝ ናብ ሃገራዊ ቤት ፍርዲ መሰል ዑቕባ (Cour nationale du droit d’asile - CNDA)

Toutes les versions de cet article :

[ Dernier ajout : 21 mars 2019 ]

ዘቕረብኩምዎ ሕቶ-ዑቕባ ብኦፍፕራ (OFPRA) እንተተነጺጉ : ኣብ ሃገራዊ ቤት ፍርዲ ዑቕባ (CNDA) አቢልካ ናይ ይግባኝ ሕቶ ምሕታት ዝከኣል እንትኾን እዚ ሕቶ ይግባኝ ዝቐርበሉ እለት ድማ ካብ ውሳነ ኦፍፕራ ዝተቐበልኩምዎ እለት ጀሚሩ ኣብ ዘሎ ሓደ ወርሂ ግዘ ውሽጢ እዩ ::

መተሃሳሰቢ ፡ ብኦፍፕራ ዝትውሃበ ናይ ሕቶ ዑቕባ ምንጻግ ውሳነ ብናይ ሓደራ ደብዳቤ ብፖስጣ ቤት ስልዝለኣኸ አብ ውሽጢ 15 መዓልቲ ክውሰድ ይግባእ፣ እንተዘይኾይኑ ግን እቲ ደብዳቤ ናብ ኦፍፕራ ስልዝምለስ ፤ ናይ ይግባኝ መሕተቲ ግዜ ገደብ ዝቑጸር ካብ ኣብቲ ናይ ኦፍፕራ ውሳነ ዝተጽሓፈ ደብዳቤ ዘሎ ዕለት ይከውን ::

5-1. ሕቶ ሃገዝ በአል ሙያ ሕጊ (La demande d’aide juridictionnelle [AJ])

ናይ ግድን ወላ አይኩን እምበር ሓደ ሓታቲ ዑቕባ ሓጋዚ ጠበቓ ከህልዎ ይምከር፤ ናይ ነጻ ጠበቓ ሓገዝ ምሕታት ድማ ትኽእሉ ኢኹም (ዘሎኩም ወርሓዊ እቶት መሰረት ብዝገበረ)

እዚ ሕቶ ድማ ኣብዚ ዝስዕብ አድራሻ ምሕታት ይከኣል እዩ፣ ሓገራዊ ቤት ፍርዲ ዑቕባ (CNDA) ቢሮ ሓገዝ በዓል ሙያ ሕጊ ፤ 35 rue Cuvier 93558 Montreuil-sous-Bois CEDEX

ሕቶ ሓገዝ በዓል ሙያ ሕጊ ወይ ከዓ ጠበቓ አብ ዝተዳለወ መሕተቲ ቅጥኢ [formulaire d’AJ] ወይ ድማ በወረቐት ብጽሑፍ ምምልካት ይከኣል

መዘከርታ፣ ናይ ኦፍፕራ ውሳነ ደብዳበ ቅዳህ (ኮፒ) ምስኡ ተታሒዙ ክቐርብ ከምዘለዎ ከይትርስዑ
  • እቲ ሕቶ ሓገዝ በዓል ሙያ ሕጊ ድሕሪ ውሳነ ኦፍፕራ አብ ውሽጢ 15 መዓልቲ እንተቐሪቡ እቲ ቢሮ ሃገዝ በአል ሙያ ሕጊ [AJ] ምላሽ ምስሃበ ናይ ይግባኝ ሕቶ ደብዳበ ናብ ሃገራዊ ቤት ፍርዲ ዑቕባ (CNDA) አብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ክቐርብ ኣለዎ
  • እቲ ሕቶ ሓገዝ በዓል ሙያ ሕጊ ድሕሪ ናይ ኦፍፕራ ውሳነ ምስተፈለጠ 15 መዓልቲ ምስ ሓለፈ እንተቐሪቡ እቲ ናብ ቤት ፍርዲ ዑቕባ (CNDA) ዝቐርብ ይግባኝን ንቢሮ ሓገዝ በዓል ሙያ ሕጊ ዝቐርብ ሕቶን ብሓደ ግዜ አብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ድሕሪ ውሳነ ኦፍፕራ (OFPRA) ክቐርቡ ይግባእ

ቢሮ ሓገዝ በዓል ሙያ ሕጊ (AJ) አብቲ ከይዲ ሕጊ ዝሟጎት ጠበቓ ዘቕርበልኩም እንትኾን አድላዩ እንተኾይኑ ግና ብግሊ ጠበቓ ምትሓዝ እውን ይከኣል እዩ

5-2. ይግባኝ

ይግባኝ ናይ ግድን ብቋንቋ ፈረንሳይ ተጻሒፉ ክቐርብ አለዎ፣ ብቀጥታ ድማ ንፕረዚደንት ቤት ፍርዲ ዑቕባ (CNDA) ክለኣክ ይግባእ፣ ብዝተመዝገበ ናይ ሓደራ ደብዳቤ አፍልጦ ቕብሊት ዘለዎ ወይ ድማ ብፋክስ [01 48 18 44 20] ወይ ድማ ብአካል ብቀጥታ አብ ቢሮ ዓቃቤ ብምኻድ ምርካብ ይከኣል እዩ ::

መዘከርታ፣ ናይ ኦፍፕራ ውሳነ ደብዳበ ቅዳህ (ኮፒ) ምስኡ ተታሒዙ ክቐርብ ከምዘለዎ ከይትርስዑ

አብቲ ጽሑፍ ይግባኝ ናይ ሓታታይ ሙሉእ ሽም፣ ዝተወለደሉ ዕለትን ቦታን፣ ኣድራሻ፣ ዜግነት ክግለጽ አለዎ

ይግባኝ እንትሕተት ውሳነ ኦፍፕራ ዝትቃወምሉ ምኽንያት ብዝርዝር ክግለጽ አለዎ፣ ብኦፍፕራ (OFPRA) ዝቐረቡ ዝትካተአሎም ነጥብታት ግቡእ መልሲ ዘዳለወ ክከውን ይግባእ፣ ዝተረስዑ ነጥብታት ክካተቱ፣ ዘለካ ቅዋም ፖለቲካ እውን ብዝርዝር ክግለጽ አለዎ፣ እዚ’ውን ብመሰረት ቕደም-ሰዓብ ውሳነ ኦፍፕራ (OFPRA) መልሲ ክዳሎ ይግባእ፣ ናብ ኦፍፕራ ብጽሑፍ ቐሪቡ ዝነበረ ሕቶ ወይ ከዓ ብቃል ብእዋን ቃለ-መጠይቕ ዝነበረ ጌጋ አብቲ ይግባኝ ተዓርዩ ክቐርብ አለዎ፣

አድላዪ ዝተብሃለ ተወሳኪ መረዳእታታት ምስዳድ ዝከኣል ክሳብ ኣብቲ ናይ መጸዋዕታ ደብዳቤ ዝተጠቅሰ ዶኩመንት ናይ ምቕባል መዕጸዊ እለት እንትኾውን እዚውን በናይ ሓደራ ደብዳቤ ወይ ድማ ብፋክስ ቁጽሪ (01.48.18.44.20) ናይ’ቲ መልሲ ዝወሃቦ ደብዳቤ ቁጽሪ ብምጥቃስ ክለኣክ ይከአል እዩ ::

ጠበቓ እንተሃልይኩም ምስቲ ጠበቓ ብምምኽካር ኣብ መዝገብኩም ኣትዩ ንኸቐርብ ክልኣኸ ዝግብኦን ዘይግብኦን ነገራት ክትዘራረቡ ይግባእ፣ እቶም ዳያኑ ድማ እቲ ዝቐረበ ነገር ኩሉ ብትኹረትን ብጥንቃቐን እዮም ዝርኢዎ ብፍላይ ዕለታቶም፣ ብመን ከምተሰርሑን ብከመይ መንገዲ ከምዝትረኸቡን ይምርመሩ:: እዚ ብዝምልከት እውን እቶም ዳያኑ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ክቕርቡልኩም እዮም ::

ክትሰዱዎ ካብዝግባእ ንኣብነት አብ ዓዲኹም ወይ ድማ አብ ፈረንሳይ ዝተዳለወ ዶኩመንት ኮይኑ ግን ብዘለኩም ፖሊቲካዊ ምንቅስቃስ ይኹን ብኻሊእ ኹኔታ (ተሳትፎ ዝተወደበ ቃልሲ፣ ሕይማኖታዊ እምነት፣ ግብረ-ሶዶማዊ ርክብ ኣብ ፍራንስ) ምኽንያት ዘለኩም ፍርሒ ከረጋግጽልኩም ዝኽእሉ፣ ብተወሳኺ ድማ አብ አካልኩም ዝተፈጠረ ጉድ’አት ወይ ድማ ዝተፈጠረ ጠባሳ ዝምስክር ናይ ሕክምና መረዳእታ ወይ ሰርቲፊኬት እንተሃልይኩም እቶም ዳያኑ ግቡእ ግምት ክህብዎ እዮም፣

መተሃሳሰቢ፡ ምስ ዘቕረብኩምዎ ናይ ሓለዋ ሕቶ ርክብ ዘይብሉ መረዳእታ ምቅራብ አድላዪ አይኮነን፣ ነአብነት አብቲ እዋን እዚ ዘለካ ሕማም ወይ ድማ አብ ፈረንሳይ ምስቲ ሕብረተሰብ ብጽቡቕ ዝተሓዋወስካ ምኳንካ መረዳእታ ምሃብ ዝኣመሰሉ
መጠንቀቅታ፣ ብሳልሳይ ወገን ዝተልአኹልኩም ተወሰኽቲ ዶኩመንት ግን ትኽኽለኛ ምዃኖም ንምርግጋጽ ዘይከኣልኩምሎም ናብ መዝገብኩም ንኽትሕሓዝ ምስዳድ አይምከርን እዩ ::

ብዝተፈላለየ ናይ ወጻኢ ቋንቋ ዝተጽሓፉ መረዳእታታት እንተሃልዮም ናብ ቋንቋ ፈረንሳይ ክትርጎሙ አለዎም፣ ኣብ ሓገርኩም ስለዘሎ ኹኔታት ዝገልጹ ናይ ማሕበራት ረፖርት ወይ ናይ ፕሬስ ጽሑፋት እነተሃልዩም ናብ ፈረንሳይኛ ወይ እንግሊዝኛ እንተተርጎሙ ይምረጽ፣ ሕጋዊ ዝኾኑ ዶኩመንት ወይ ወረቀታት ኹኔታ ሲቪል (ከም ናይ መንነት) ብሕጋዊ ምዝጉባት ተርጎምቲ ከትርጎሙ ኣለዎም :: እቶም ዳያኑ ዝኾኑ ነጻ አካል ዝተርጎሞ ’ውን ይቕበሉ እዮም ኾይኑ ግና እቲ መረዳእታ ምስ ታሪኩም ዝተተሓሓዘ እንተኾይኑ ብዝተፈለጠ ሕጋዊ ተርጓሚ እንተትትርጎም ዝሐሸ እዩ (ክፍሊት ግን ኣለዎ)

ናይ ይግባኝ ደብዳቤ ናብ ቤት ፍርዲ ዑቕባ (CNDA) ምስኣእተኹም ናይቲ ዝተኸፈተ መዝገብኩም ቑጽሪ ዝሓዘ ናይ ዑቕባ መሕተቲ ወረቕትኹም ንምሕዳስ ዝሕግዝ ደብዳቤ ክለአኸልኩም’ዩ፣

ናብ ቤት ፍርዲ ዑቕባ (CNDA) ይግባኝ ምእታው ዘለዉ ከይዲታት ጠጠው ክብሉ ይገብሮም እዩ፣ እቲ ቤት ፍርዲ ናይ መወዳእታ ውሳነ ከሳብ ዘይሃበ ናብ ዓድኹም ተመሊስኩም ክትኸዱ ኣይትግበሩን ኢኹም፣

አብ ናይ ስሩዕ መስርሕ እንተተመዲብኩም (ሰነድ 2-1), ቤት ፍርዲ (CNDA) ኣብ 5 ወርሒ ፍርዲ ውሳነ ክህብ እዩ ኣብ ናይ ህጹጽ መስርሕ እንተተመዲብኩም (ሰነድ 2-1),

  • ናይ ኦፍፕራ ውሳነ ብምቅዋም ይግባኝ ምሕታት ጥራሕ ከይኮነስ ባዕሉ እቲ ብሕጹጽ አቐዲሙ ንኽርኤ ዝተገበረ ምኻኑ እውን ትቃወሙዎ ትኽእሉ ኢኹም (ብጠበቃ ንኽትሕገዙ ግን ግበሩ)
  • ብ 5 ሶሙን ውሽጢ ብሓደ ዳኛ ጥራሕ ውሳነ ክውሃብ እዩ

5-3. ተመልከቲ ከይዲ ቤት ፍርዲ

እቲ ከይዲ ቤት ፍርዲ ንሕዝቢ ክፍት እዩ፣ እንተደሊኹም ግን ዕፅው ችሎት (huis clos) ንኽኾነልኩም ምሕታት ትኽእሉ ኢኹም፣ ቤት ፍርዲ ሓለዋ ዑቕባ (CNDA) አብ ከባቢ ፓሪስ (Montreuil, 93) ይርከብ፣ አብ ሩሑቕ ቦታ እትነብሩ እንተ ኮይንኩም ግን ናብ ቆጾሮ ቤት ፍርዲ ንምምጻዕ ንትራንስፖርት ዝተውጽእዎ ካብ ባዕልኹም እዩ፣ አብዚ ናይ ቆፀሮ ቤት ፍርዲ ዋዕላ ምርክብ ብጣዕሚ አገዳሲ እዩ፣

መጠንቀቕታ፦ ናብቲ ዋዕላ ቤት ፍርዲ ምድላዋት ክትገብሩ አለኩም ማለት ዑቕባ ንምሕታት ዝፀሐፍኮምዎ ታሪክ : አብ ኦፍፕራ ጸገም ፈጢሮም ዝነበሩ ነጥቢታት : ናብ ሃገርኩም እንተተመሊስኩም ዘፍረኸኩም ነገር ኹሉ አብቲ ዕለት ቖጾሮ ቤት ፍርዲ ክትገልጹ ይግባእ፣

አብ ከባቢ ፓሪስ ትነበሩ እንተኮይንኹም ግን እቲ ከይዲ ቤት ፍርዲ ንምርኣይ’ሞ ብኡ አቢልኩም ንምድላው ንኽሕግዘኩም አብቲ ዋዕላ ቤት ፍርዲ ከይድኹም ከም ተመልከቲ እንተተሳተፍኩም ተመራፂ ይኾውን፣

ቤት ፍርዲ ሓለዋ ዑቕባ (CNDA) ዘሕለፎ ውሳኔ (ፍርዲ) ድሕሪ 3 ሰሙን አብ ታሕቲ እቲ ሕንፃ ይልጠፍ፣ ብደብዳቤ ድማ ድሕሪ 3 ሰሙን ብሓደራ (recommandé) ይልአክ፣

5-4. እቲ ቤት ፍርዲ (CNDA) ሕቶኩም ትኽክለኛ እዩ ኢሉ መሰል ሓላዋ ዑቕባ እንተሂቡ

ናይ ኦፍፕራ ውሳኔ ሰሪዙ ናይ ስደተኛ መሰል ሓላዋ ዑቕባ (statut de réfugié) ወይ መለስተኛ ሓላዋ (protection subsidiaire) እንተሂቡ ፕሬፌክቱር ናይ 6 ወርሒ መንበሪ ፈቓድ (récépissé) ክህበኩም አለዎ

ኦፍፕራ እንተድኣ መለስተኛ ሓላዋ (protection subsidiaire) ሂቡኩም ነዚ እውን አብ ቤት ፍርዲ ሐለዋ ዑቕባ (CNDA) ከይድኩም ተቃውሞ አስሚዕኩም ሙሉዕ መስል ስደተኛ ትሓቱ ትኻእሉ ኢኩም፣ እዚ ብምግባርኩም ግን እቲ ዝተውሃብኩም መለስተኛ ሓላዋ ኣየልዕሎን እዩ

5-5. ቤት ፍርዲ ዘቕረብኩምዎ ይግባኝ እንተነፂጉዎ

  • ከምዚ ከጋጥም ከሎ ብቀጻላይ ናብ ቤት ምክሪ መንግስቲ (conseil d’état) ኣብ ውሽጢ ክልተ /2/ ወርሒ ይግባኝ ምሕታት ይከኣል እዩ፣ ኣብ ቤት ምክሪ መንግስቲ ናትኩም ታሪክን ሕቶ ዑቕባ አይኮነን ዝምርምርዎ ግን እቲ ቤት ፍርዲ ሓለዋ ዑቕባ (CNDA) ኩነታት ከይዲ ኣሰራርሓ ስርዓት ተከቲሉ ድዪ ዝወሰነ ዝብል እዩ ዝርኢ፣

ኣብ ቤት ምክሪ ዝከራከረልኩም ምኽንያት ሪኢቶ፣ እዚ ሕቶ ይግባኝ ዘለዎ ናይ ስኪዒት ዕድል ብጣዕሚ ዝነአሰ እዩ፣ ብተወሳኪ ድማ ንጠበቓ ዝኽፈል ቡዙሕ ክፍሊት ክትገብሩ ኢኩም (እቲ ሓገዝ ናጻ ጠበቓ ኣብዚ ንምርካብ ኣጸጋሚ እዩ)
  • ብተወሳኺ ድማ አቅሪብኩምዎ ዝነበረ ሕቶ-ዑቕባ ንኻልኣይ ግዜ ንኽረአ ምሕታት፣ እዚ ምግባር ዝከል እንተደኣ ሓዱሽ ነገር ሒዝኩም ምቕራብ ትኽእሉ ኮይንኩም እዩ (ማለት ብቤት ፍርዲ ምስ ሓለፍኩም ብድሕሪኡ ዝተፈጠረ ነገር ክኸውን አለዎ ወይ ከዓ ቅድሚ ህዚ ስለ እቲ ነገረ ዝትፈልጥዎ ነገር አይነበረን) ሓዱሽ ነገር ማለት ተኣማኒኔት ዘለዎ ኣብ ሃገርካ ዘሎካ ዘፍርሐካ ዓፈና ብዝጠንከረ ኹኔታ ዘቕርብ ክኾውን ኣሎዎ

እንድሕር ቤት-ፍርዲ (CNDA) ሕቶኩም ነጺጉዎ ከም ኩነታቱ ናይ መንበሪ ወረቀት ንክዋሃበኩም ምሕታት ትኽእሉ /ብምኽንያት ጸገም ጥዕና ኩነታ ቤተሰብ ናይ ስራሕ ምኽንያት እዚ ንክትግብሩ ናይ ሓጋዚ ማሕበራት ንምርካብ ከድለየኩም እዩ ወይ ሕጋዊ ወረቀት ንዘይብሌም ዝሕግዙ ኣካላት።

በዚ ኹኔታ ንዝትርከቡ ብቀጥታ ናብ ፕሬፈክቱር ትኸዱ ትኽእሉ ኢኹም (ናብ ፓዳ (PADA) ምኻድ ከይ ኣድለየ)

እቲ ሕቶ ዑቕባ ንኻልኣይ ግዜ እንተተነጺጉ ከም ብሓዱሽ ናብ ቤት ፍርዲ ዑቕባ (CNDA) ይግባኝ ምቕራብ ይከኣል ብሓደ ወርሒ ግዜ ገደብ ውሽጢ :

5-6. ሕቶ ዑቕባኹም እንተተነጺጉ

እቲ ቤት ፍርዲ ዑቕባ (CNDA) ዘቕረብኩምዎ ሕቶ ዑቕባ እንተነጺጉዎ ብኻሊእ ወገን መንበሪ ወረቐት ክትረኽቡ ስለ ዝትኽእሉ እቶም ክማሉኡ ዝግብኦም (ኹኔታ ጢዒና : ኹኔታ ስድራ : ሙያዊ (ፕሮፈሽናል) ውህደት) እንተኣማሊእኩም ሕቶ ምቕራብ ትኽእሉ፣ ነዚ እውን ናብ በዚ ጉዳይ ዝዋስኡ ማሕባራት ወይ ድማ ናይ ወረቐት ዘይብሎም ሓገዝቲ ግብር ሰናያት ቐሪብኩም ሓገዝ ሕተቱ፣

እቲ መንግስታዊ ምምሕዳር ካብ ሃገር ንክትወጹ ውሳነ ቕድሚ ምሕላፉ ናብ ፕረፌክቱር (prefecturእ) ቀሪብኩም እቲ አድላይ ከይዲ መስመር ንክትጅምሩ ተመራጻይ ይከውን።

[retour en haut de page]

Dernier ajout : mardi 23 août 2016, 15:11
URL de cette page : https://www.gisti.org/spip.php?article5448