2. ኣብ ቤት-ጽሕፈት ብሕታዊ ሕቶ ዑቕባ (GUDA –‘ጉዳ’ ዝበሃል ኣብ ፕሬፌክቱር ኣብ ኦፊ (OFII)) ብዛዕባ ዝግበር ፈላሚ መስርሕ

Toutes les versions de cet article :

[ Dernier ajout : 21 mars 2019 ]

2-1. ኣብ ውሽጢ ፕሬፌክቱር ብዛዕባ ሕቶ ዑቕባ ናይ ዘቕረቡ ሰባት ኵነታት ናይ ምጽራይ ስራሕ (ስሩዕ መስርሕን ህጹጽ መስርሕን)

ናብ መኣንገዲ ቦታ ፓዳ (PADA) ድሕሪ ምኻድካ፡ (ሰነድ n°1) ናብ ፕሬፌክቱር ክትከይድ ኬድልየካ እዩ። እዚ ድማ ብመሰረት እቲ ኣብቲ ናይ መጸዋዕታ ወረቐት ብዝሰፈረ ዕለት እዩ። እቲ ፕሬፌክቱር ኣብ ውሽጢ ሰለስተ መዓልታት ገደብ ግዜ (ሕቶ ዑቕባ ናይ ዘቕርቡ ሰባት ብዝሒ እንተ ነውሐ ኣብ ውሽጢ 10 መዓልታት ገደብ ግዜ) ቈጸራ ክህበካ ኣለዎ።

መተሓሳሰቢ፦ ካብ ቈጸራ ኸይትተርፍ ነተሓሳስበካ፡ እቲ ምንታይሲ ኣብ ቈጸራ ዝበዀረ ሰብ እንደገና ኻልእ ቈጸራ ኽረክብ ኣመና እዩ ዝሽገር ።

1. Eurodac [1] ኣብ ዝበሃል ፋይል ምህላውካን ዘይምህላውካን ንምርግጋጽ፡ ናይ ኢድ ኣሻራኻ ኣብ ፕሬፌክቱር ይውሰድ።

ናብ ኻሊእ ሃገር ኤውሮጳዊ ሕብረት ከይድካ እንተ ነይርካ ንምጽራይ፡ መርመራ ፕሬፌክቱር እንተላይ ኣብ ካልኦት ጕዳያት የተኵር። ብዛዕባ ዝመጻእካሉ መገዲ ሕቶ ይሓተካ፡ ፓስፖርትኻ ይርአ (ናይ ኻሊእ ሃገር ኤውሮጳዊ ሕብረት ቪዛ ምህላዉን ዘይምህላዉን ንምርግጋጽ) ብተመሳሳሊ እተቕርቦ ኻልእ ሓበሬታ ይረኣዩ። እዚ ድማ፡ ኣብ ኻሊእ ሃገር ኤውሮጳዊ ሕብረት ከም እትርከብን ዘይትርከብን ንምርግጋጽ ዝዓለመ እዩ።

መዘኻኸሪ፦ ፓስፖርት ወይ ታሴራ መንነት ምስ ዘይህልወካ፡ ፕሬፌክቱር ብቓለ-እምነት እትህቦ ሓበሬታ ኺምዝግቦ ይግባእ።
 • ናይ ኢድ ኣሻራኻ ዩሮዳክ (Eurodac) ኣብ ዝበሃል ፋይል ሓበሬታ ምስ ዚርከብ ወይ ኣብ ኻሊእ ሃገር ኤውሮፓዊ ሕብረት ቅድሚ ሕጂ ከም ዝነበርካ ዚእምት ኻሊእ ጭብጢ ምስ ዚርከብ፡ ብመሰረት መስርሕ ዱብሊን ጕዳይካ ከም ዚርአ ይግበር (ሰነድ n°3)።.
 • ኣብ ኻሊእ ሃገር ኤውሮፓዊ ሕብረት ቅድሚ ሕጂ ከም ዝነበርካ ዝእንፍት ጭብጢ ብፕሬፌክቱር ምስዘይረከበካ፡ ኣብ ፈረንሳ ሕቶ ዑቕባ ክተቕርብ ትኽእል።
መዘኻኸሪ፦ ናብ ፕሬፌክቱር ዘይከደ ሰብ ኣብ Eurodac ፋይል ምምዝጋቡን ዘይምምዝጋቡን ኪፍለጥ ኣይከኣልን። እዚ ድማ፡ ስደተኛታት’ኳ እንተ ተረኽቡ ዝሓለፉለን ሃገራት (ኢጣልያ፡ ሃንጋሪ፡ ግሪኽ ወዘተ) ናይ ኢድ ኣሻራ ኣብቲ ፋይል ከየመዝገቡዎ ተሪፎም ዚበሃለሉ ኣጋጣምታት ስለ ዘሎ እዩ።
መዘኻኸሪ፦ ናይ ኢድ ኣሻራ ኣብ ፕሬፌክቱር ኪህብ ፍቓደኛ ዘይኰነ ሰብ ኣብ ህጹጽ መስርሕ ከም ዚኣትው ይግበር (ኣብ ታሕቲ ርአ)።

2. እቲ ፕሬፌክቱር ብዝርደኣካ ቛንቋ እተጻሕፈ መምርሒ ሕቶ ዑቕባ አቅራቢ ከምኡ’ውን ዝርዝር ስምን ኣድራሻን ማሕበራት ረድኤት ንኣኻ ክህበካ ኣለዎ። ትርጕም መምርሕታት ኣብዚ ዝስዕብ መርበብ ሓበሪታይርከቡ።

መተሓሳሰቢ፦ ለውጢ ሳጹን ፖስታ ዀነ ኣድራሻ ምስ ዚህልው ብኡ ንፕሬፌክቱር ክትሕብር ይግባእ። ነቲ መሓበሪ ብኣገባብ ሓደራ መስደዲ ደብዳበ ክትልእኮ ኣሎካ (AR- recommandé avec accusé de réception ብዝበሃል)

3. ብዞም ዘለዉ ሰለስተ ናይ መስርሕ ኣገባባት ኣብ ሓዲኡ ክትካተት ኢኻ። እቶም ኣገባባት መስርሕ ስሩዕን ህጹጽን ዱብሊን [2] ይበሃሉ

ናብ ህጹጽ መስርሕ ዝእተወሉ ዅነታት እዚ ዝስዕብ እዩ

 • ናይ ኢድ ኣሻራኻ ምስ ዘይትህብ ወይ ዘይንበብ ወይ እቲ ኣሻራ ምስ ዚጠፍእ
 • እተተምየነ መለለዪ መንነት ምሃብካ ብፕሬፌክቱር ምስ ዝረጋገጽ
 • ንዝመጻእካሉ መገድታት ብዚምልከት ሓሶት ሓበሬታ ከም ዝሃብካ ብፕሬፌክቱር ምስ ዝረጋገጽ
 • ኣብ ፈረንሳ ቅድሚ ሕጂ ብኻልእ ስም ሕቶ ዑቕባ ምቕራብካ ብፕሬፌክቱር ምስ ዝረጋገጽ
 • ናብ ፈረንሳ ካብ ዝኣተኻላ ዕለት ኣትሒዙ ልዕሊ 120 መዓልታት ምሕላፉ ቓልካ ምስ እትህብ
 • ብፖሊስ ተታሒዝካ ካብ ግዝኣት ፈረንሳ ክትለቅቕ ዘገድድ መሐበሪ ደብዳበ (OQTF) ተዋሂቡካስ ኣብ መጽንሒ ማዕከል ከምእትኣትው ምስ ዝግበር ።

ብዘይካ’ዚ፡ ኣብዞም ዚስዕቡ ዅነታት ምስ እትርከብ፡ OFPRA ኣብቲ ናይ ህጹጽ መስርሕ የእትወካ።

እቲ ፕሬፌክቱር ኣብ ህጹጽ መስርሕ እተመደብካሉ ምኽንያት ዚገልጽ ወረቐት ክህበካ ይግባእ። መብርሂ ወረቐት ምስ ዘይወሃበካ፡ ኪወሃበካ ጥለብ።

መዘኻኸሪ፦ ኣብ ህጹጽ መስርሕ እተመደበ ሰብ፡ ኣብቲ ስሩዕ መስርዕ መድቡኒ ዚብል ናይ ይግባኝ ጠለብ ከቕርብ ኣይክእልን። ነዚ ኵነታት ኣብ ሃገራዊ ቤት-ፍርዲ መሰል ዑቕባ (Cour nationale du droit d’asile - CNDA) ጥራይ ኢኻ ክትቃወሞ እትኽእል።

መተሓሳሰቢ፦ ኣብ ህጹጽ መስርሕ እተመደብካሉ ብሓሶት ምስ ዚኸውን፡ ኣብቲ ስሩዕ መስርሕ መድቡኒ ዚብል ደብዳበ ናብ ኦፍፕራ (OFPRA) ምልኣኽ ይከኣል።

መተሓሳሰቢ፦ ህጹጽ መስርሕ ንኣኻ ጽቡቕ ኣይህበካን።

ኦፍፕራ (OFPRA) ንሕቶታትካ ምላሽ ኪህብ ዘለዎ ገደብ ግዜ ናይ 15 መዓልታት ጥራይ ስለ ዚኸውን፡ ንቓለ-መጠይቕ ከይተጸዋዕካ ከሎኻ እቲ መስርሕ ኪፍጸም ይኽእል እዩ። እንተ ዘይተጸዊዕካ፡ ናይ ታሪኽካ ቃለ-እምነት ክትህብ ስለ ዘይትኽእል፡ ናይ OFPRA ሕቶ ዑቕባ እተቕርበሎም ወረቓቕቲ ብጥንቃቐን ብዜተኣማምን መልክዕ ኪምልኡ ይግባእ (ሰነድ n°4-2)። ሕቶ ዕቝባኻ ብOFPRA ምስ ዚንጸግ ግና፡ ኣብ ሃገራዊ ቤት-ፍርዲ መሰል ዑቕባ (CNDA) ንናይ ይግባኝ ጠለብካ ዚምርምሮ ሓደ ዳኛ ጥራይ ይኸውን (ኣብቲ ስሩዕ መስርሕ አለስተ ደያኑ እዮም)። ብተወሳኺ፡ እቲ ዳኛ ውሳነኡ ኪህብ 5 ኣዋርሕ ገደብ ግዜ ከይሃለዎ፡ ኣብ ውሽጢ 5 ሳምንታት ውሳነኡ ኬፍልጥ ይግባእ። እዚ ማለት ንናይ ይግባኝ ጠለብካ ኣብ ውሽጢ ሓጺር ግዜ ኺምርምሮ ይግባእ።

4. ሕቶ ዑቕባ ከም ዘቕረብካ ዘረጋግጽ ወረቐት ይህበካ

መዘኻኸሪ፦ ቅድሚ 15 ሕዳር፡ 2015 ሕቶ ንዘቕረቡ ሰባት ግና፡ ቀደም ሬሲፒሴ ይበሃል ዝነበረ ግዝያዊ መንበሪ ስርዓት ቀጻልነት ይህልዎ።

ኣብ ኣየናይ መስርሕ ከም እተሓቘፍካ፡ ማለት ኣብ መደበኛ፡ ኣብ ህጹጽ ወይ ኣብ ናይ ዱብሊን መስርሕ ምምዳብካ እተጻሕፎ ናይ ሓደ ወርሒ ኣገልግሎት ዚህብ « ሕቶ ዑቕባ ምቕራብካ ዘረጋግጽ ወረቐት » ፕሬፌክቱር ክህበካ ኣለዎ። እቲ መረጋገጺ ወረቐት ኣቕራቢ ሕቶ ዑቕባ ምዃንካ ስለ ዚምስክረልካ፡ ነቲ መበቈላዊ ዀነ ቅዳሕ ፖሊስ ምስ ዝጠቦ፡ ኣብ ኢድካ ሒዝካ ኽተርእይ ክትክእል ኣሎካ።

ኣብታ እትጽዋዓላ መዓልቲ፡ ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሮም ዚርከቡ ሒዝካ እቲ መረጋገጺ ወረቐት መታን ኪሕደስ ተመሊስካ ናብ ፕሬፌክቱር ክትከይድ ኬድልየካ እዩ።

መተሓሳሰቢ፦ ምስቲ መረጋገጺ ወረቐት ዝሕደሰሉ መዓልቲ ቘጸራ እተጻሕፎ ወረቐት መጸዋዕታ በቲ ፕሬፌክቱር ይወሃበካ። ኣብታ እተጸዋዕካላ መዓልቲ ሕቶ ዑቕባ ምቕራብካ ዘረጋግጽ ወረቐት ዋላ’ውን ዚወድቀሉ ግዜ እንተ ሓለፎ መሰልካ ኺሕለወልካ እዩ።

ኣብቲ ስሩዕ መስርሕ፡ እቲ ኻልኣይ መረጋገጺ ወረቐት ናይ 9 ኣዋርሕ ናይ ኣገልግሎት ግዜ ኺህልዎ ኸሎ፡ እቲ መስርሕ ምስ ዘይዛዘም ድማ ኣብቲ ዚቕጽል ናይ 6 ኣዋርሕ ገደብ ግዜ ይህልዎ። ናይ ህጹጽ መስርሕ ምስ ዚኸውን፡ እቲ ኻልኣይ መረጋገጺ ወረቐት ናይ 6 ኣዋርሕ ኣገልግሎት ኪህልዎ ኸሎ፡ እቲ መስርሕ ምስ ዘይዛዘም ድማ ኣብቲ ዚቕጽል ናይ 3 ኣዋርሕ ገደብ ጊዜ ይህልዎ።

መዘኻኸሪ፦ ኣብ ገለ-ገለ ፕሬፌክቱራት፡ ንኣብነት፡ ኣብ ፓሪስ ምላሽ ኦፍፕራ (OFPRA) እናተጸበኻ ከሎኻ፡ መረጋገጺ ወረቐትካ ዜገልግለሉ ወቕቲ ኼኽትም ምስ ዚቃረብ እቲ ገደብ ግዜ ከይኣኸለ ቅድሚ 15 መዓልታት ናብ ፕሬፌክቱር ከይድካ መረጋገጺ ወረቐትካ እተሐድሰሉ ጠለብ ክተቕርብ ኣሎካ።
መዘኻኸሪ፦ ሕቶኻ ናብ OFPRA ኣብ እተቕርበሉ እዋን፡ recommandé avec accusé de réception ብዝበሃል ኣገባብ ብመገዲ ኣገልግሎት ፖስታ ለኣኮ። እዚ ዚድለየሉ ምኽንያት፡ ሕቶኻ ከም ዘቕረብካ ኺህልወካ ብማለት እዩ። ከከም ኣድላይነቱ ሕቶ ከም ዘቕረብካ ዜረጋግጸልካ ናይ ኣገልግሎት ፖስታ መልኣኺ ቅብሊት ሒዝካ ናብቲ ፕሬፌክቱር ክትከይድ ትኽእል።

ብሃገራዊ ቤት-ፍርዲ መሰል ዑቕባ (CNDA) ኣቢልካ ይግባኝ ምስ እትብል ግና፡ ሕቶ ዑቕባ ምቕራብካ ዜረጋግጸልካ ወረቐት ዚሕደሰልካ ናይ ይግባኝ ሕቶኻ ናብቲ ትካል ከም ዝበጽሐ ዘረጋግጽ ወረቐት ብምርኣይ ጥራይ እዩ ዚምስከር።

መተሓሳሰቢ፦ ሕቶ ዑቕባ ከም ዘቕረብካ ዘረጋግጽ ወረቐት ናብ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ናይ ምጕዓዝ መሰል ኣይህብን።

እንደገና ይመርመረለይ ዚብል ጠለብ ንኻልኣይ ግዜ ኣቕሪብካ ምስ እትህልው፡ እቲ ፕሬፌክቱር መረጋገጺ ወረቐት ክህበካ ፍቓደኛ ከይከውን ይኽእል እዩ። ሕቶኻ ንጹግ ምስ ዚኸውን ግና፡ ብምምሕዳራዊ ቤት-ፍርዲ ይግባኝ ክትሓተሉ ትኽእል ኢኻ።

ሕቶ ዕቝባኻ ብOFPRA ምስ ዚንጸግ ወይ ብመሰረቱ ተቐባልነት ምስ ዘይረክብ (ሰነድ n°4-1) ሕቶ ዑቕባ ዘቕረብካሉ መረጋገጺ ወረቐት ኣይሕደስን።

5. ኣብ መወዳእታ ፕሬፌክቱር ዝምላእናይ ኦፍፕራ ቅጥኢ (formulaire Ofpra) ክህበካ ኣለዎ።

2-2. ተልእኾ ኦፊ - OFII ( ቤት-ጽሕፈት ፈረንሳ ናይ ስደትን ማሕበራዊ ውህደትን)

ኣካል መንግስቲ ዝዀነ ኦፊ (OFII) ሓበሬታ ብዛኣዕባ መሰልካ ንኣኻ ምሃብ፡ መንበሪ ቦታኻን ጕዳያት ፋይናንሳዊ ድጋፍ ኣቕራቢ ሕቶ ዑቕባ - ኣዳ (ADA) ክትትል ናይ ምግባር ተልዕኾ ተዋሂቡዎ ኣሎ።

መተሓሳሰቢ፦ ናብ ኦፊ (OFII) ኣብ እትኸደሉ ግዜ፡ « ውዕል እንግዶት ድጋፍ » ዝበሃል ውዕል ክትፍርም ትኽእል ኢኻ ክትበሃል ኢኻ። ብመሰረት እዚ ውዕል፡ መንበሪ ቦታን ኣቕራቢ ሕቶ ዕቝባን ፋይናንሳዊ ደገፍ ክህበካ እዩ። እቲ ውዕል ኣይክፍርመሉን እየ እንተ በልካ ግና፡ ዝዀነ ዓይነት ረድኤት ኣይኪወሃበካን እዩ።

1. ብዛዕባ መንበሪ ቦታ

ኦፊ (OFII) ንስኻ ብዛዕባ እትነብረሉ ቦታ ኺእምም ኣለዎ። እዚ ድማ ኸከም ኵነታቱ ሕቶ ዑቕባ ንዘቕረቡ ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ እቲ መኣንገዲ ማእከል ካዳ (CADA) ኣብ ውሽጢ እቲ መጽለሊ ኽፍሊ ግዝያዊ መንበሪ ቦታ (AT-SA፡ ኣብ ውሽጢ ህጹጽ መጽለሊ) ወይ ንሓታቲ ዑቕባ ናይ ህጹጽ መጽለሊ ቦታ (Huda) ኪኸውን ይኽእል። ንኣኻ ዚኸውን ቦታ ንምርካብ፡ ናይ DN@ ፋይል (ናይ ካዳ (CADA) ቦታታት ሃገራዊ ምሕደራ ፋይል) ይረጋገጽ። ኦፊ (OFII) ንኣኻ ዚኸውን ዝዀነ ዓይነት መጽለሊ ቦታ ኽረክብ እንተ ዘይከኣለ፡ ናብ ፓዳ (PADA) ተመሊስካ ኽትከይድ ኪውከሰካ እዩ።ባዕልኻ ህጹጽ መሕደሪ ቦታ ምእንታን ክትረክብ ናብ 115 ደውል ክትበሃል ኢኻ።

መጽለሊ/መንበሪ ማዕከላት በበይኑ ምምሕዳራዊ ሕግን ስርዓታትን ኪህልወን ይኽእል’ኳ እንተ ዀነ፡ ገለ ውሱናት ግዴትታት ግና ኣለወን (ዝርዝር ተልዕኾ)። ብፍላይ እቲ ንምምሕዳር፡ ንሕክምናን ንማሐራዊ ጕዳያትን ብዚምልከት (ናይተን ማዕከላት ሕግን ደንብታትን ተመልከት)።

2. ኣድራሻ ፖስታ

እቲ መስርሕ ክሳብ ዜኽትም ተባሂሉ ቀዋሚ ኣብ ዝዀነ መንበሪ ማእከል ኣብ እትቕመጠሉ ጊዜ፡ ንናይቲ ማእከል ኣድራሻ ክትግልገለሉ ትኽእል ኢኻ። ንኣድራሻ ፖስታ መርትዖ ዘገልግል ወረቐት ናይቲ ማእከል ሓላፊ ጽሒፉ ክህበካ እዩ። ቀዋሚ መንበሪ ቦታ ምስ ዘይምደበልካ ኸኣ፡ እተላእኹልካ ደብዳበታት ኪበጽሑኻ መታን ኣድራሻ ፖስታ ንኽወሃበካ ናብ ፓዳ (PADA) ክትከይድ ትኽእል (ሰነድ n°1)።

መተሓሳሰቢ፡ ደብዳበ ኣብ እዋኑ ምብጻሑን ዘይምብጻሑን ክተረጋግጽ የድልየካ (ኣብ ሰሙን ሓንሳእ)። ንሓደ ወርሒ ዚኣክል ፓዳ (PADA) ዘይመጽኦ ሰብ ሳጹን ፖስታኡ ኺዕጾ ይኽእል [3]
ሪኢቶ ፣ ናይ ውልቀ-ሰብ ኣድራሻ ፖስታ ኽትጥቀም ትኽእል፣ ከምኡ ምስ ዚኸውን፡ እቲ እትነብረሉ መጽለሊ ዘይኰነስ፡ « ደብዳበ እትቕበለሉ » ቦታ ጥራይ ምዃኑ ክትሕብር ኣሎካ።

3. ፋይናንሳዊ ደገፍ ሓታቲ ዕቝባ (ኣዳ - ADA)

ፓዳ (PADA) ንኣዳ (ADA) ዚምልከት ሓባሪ ጽሑፍ ክህበካ እዩ። ገንዘብ ኣዳ (ADA) ብምትሕልላፍ ዚለኣኸልካ ቍጽሪ ሒሳብ ባንክ ዘረጋግጽ ወረቐት (RIB) ክተቕርብ ስለ ዘሎካ ናብ ፕሬፌክቱር ቅድሚ ምኻድካ ኣገልግሎት ባንክ ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ፖስታ ሒሳብ ኣብ Banque postale ብዝበሃል ምኽፋት ይሓይሽ ኢልና ክነዘኻኽረካ ንፈትው፣ ሒሳብ ባንክ ንምኽፋት ሕቶ ዑቕባ ከም ዘቕረብካ ዘረጋግጽ ወረቐትን ኣድራሻ ፖስታን የድልይ። ጸገም እንተ ኣጓነፈካ ን ፓዳ (PADA) ወይ ሰራሕተኛታት እቲ እተቐመጥካሉ ማእከል ንኺሕግዙኻ ተወከሶም።

ኣዳ (ADA) ንብሕቱ ንዚነብር ሰብ ንሓደ መዓልቲ 6,80 ዩሮ ይስለዓሉ። ንኣሚንን ንቘልዑን ንሓደ ሰብ መዓልታዊ 3,40 ዩሮ ይውሰኾም።

ኣብ ኣዳ (ADA) ንኽትምደብ ዝጥለቡ መመዘንታት፦ -* ዕድመ ልዕሊ 18 ዓመት ምዃን

መስርሕ ሕቶ ዑቕባ ተዛዚሙ ናይ ኦፍፕራ (OFPRA) ወይ ናይ ኣብ ሃገራዊ ቤት-ፍርዲ መሰል ዑቕባ (CNDA) ውሳነ መሓበሪ ወረቐት ድሕሪ ምቕባልካ ንሓደ ወርሒ መመላእታ ኣዳ (ADA) ክትቅበል ኢኻ። ውሳነ ሕቶ ዕቝባኡ እንደገና ይመርመረለይ ኢሉ ንዝጠለበ ሰብ ግና ኣዳ (ADA) ኣይወሃቦን።

ኣብዞም ዚስዕቡ ዅነታት ምስ እትርከብ፡ ኣዳ (ADA) ኪቋረጽ ይኽእል።

 • ብዘይ እኹል ምኽንያት ንምደባ መንበሪ ቦታ ምስ እትሕረሞ
 • ብፕሬፌክቱር ወይ ብኦፊ (OFII) ተጸዊዕካ ሓንሳእ ወይ ንብርክት ዝበለ ግዜ ምስ እትተርፍ
 • ብዘይ ምኽንያት ን5 መዓልታት ኣብቲ መንበሪ ቦታኻ ምስ ዘይትሓድር ምኽንያቱ ብዘየገድስ፡ ኣዳ (ADA) ዚቋረጸሉ ውሳነ ምስናይ ምኽንያቱ ብደብዳበ ኺሕበር ኣለዎ

ን ኣዳ (ADA) ዚምልከት ሓበሬታ ንምርካብ ቍጽሪ ተሌፎን መኣንገዲ ማእከል ጻውዒታት ኦፊ (OFII) 01.41.17.73.23 እዩ።

4. ክትህሰየሉ እትኽእለሉ መዳይ

ንጸገም እተቓላዕካ ሓታቲ ዑቕባ ምዃንካን ዘይምዃንካን ንምጽራይ ኦፊ (OFII) ንበይንኻ ጸዊዑ ከዘራርበካ እዩ። ንኣብነት፡ ኪህሰ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ዚግመት ኣካለ-ስንኩል፡ ነፍሰ-ጾር፡ ወይ ዝሓመመ ሰብ ኪኸውን ይኽእል። መንበሪ ቦታ ንኺምደበልካ ቀዳምነት ይወሃበካ። ብተወሳኺ፡ ምቾት ዚፈጥር መንበሪ ቦታ ምቹእ ኣገልግሎት ነባርነት ዚህብ ኪኸውን ይግባእ።

መመልከቲ፡ እቲ ሓበሬታ ናብ ኦፍፕራ (OFPRA) ክሰጋገር ይከኣል።

Notes

[1Eurodac ናይ ዱብሊን 3 መምርሒ ይጽደቕ ኢሉ፡ ኤውሮጳዊ ሕብረት ናይ ወጻኢ ሃገራት ዶባት ኪሳገሩ ኸለዉ ኣሻራ ኢድ ስደተኛታት እተመዝገበሉ መርትዖ ፋይል - (ሰነድ n°3)

[2ናይተን Circulaire du 2 novembre 2015 ተመልከት።

[3ክትቀርበሉ ዘይከኣልካ ምኽንያት ምርግጋጹ ምስ ዚከኣል ግና ኣይኪዕጸወካን እዩ (Ceseda, art. R. 744-3)

[retour en haut de page]

Dernier ajout : mardi 23 août 2016, 12:01
URL de cette page : https://www.gisti.org/spip.php?article5445