3. ከይዲ አሰራርሓ ዱብሊን III (ብኻሊእቲ ሃገር ሕብረት ኣውሮፓ ምሕላፍ - Dublin III)

Toutes les versions de cet article :

[ Dernier ajout : 21 mars 2019 ]

አብ ሃገራት ሕብረት ኣውሮፓ ዝቐርብ ናይ ዑቕባ ሕቶ ተቕቢላ ናይ ምምርማር ሓላፍነት ዘለዋ ሓንቲ ሃገር ጥራሕ እያ፣

ንሳውን ብደንቢ አሰራርሓ ዱብሊን III መሰረት -* ወይ እታ ንፈለማ ግዜ ዝኣተኹምላ ሃገር ኣብኡ’ውን ቑፅር ዝተገበረልኩም

  • ወይ ከዓ ቪዛ ወይ ድማ ናይ መንበሪ ፍቓድ ዝሃበትኩም ሃገር ካል ኦት ተወሰኽቲ መመዘኒ ነጥቢታት’ውን ክረኣዩ ይኽእሉ ንኣብነት (ከም ኣናሳነት ብበዝሒ ቑሩብ፣ ቤተሰባዊ ርክብ)

3-1. ኣብ ፈረንሳይ ሓላፍነት ክወስድ ዝግብኦ ሃገር መን ክኸውን ከም ዘለዎ ዝውስን እቲ ፕረፈክቱር እዩ፡ 

እዚ ንምውሳን እውን እዞም ዝስዕቡ ይምርምር ፣

ቅድሚ ብፕሬፌክቱር ምሕላፍኩም አብ ኤሮዳክ ውሽጢ ዝተመዝገብኩም ምዃንኩም ወይ ዘይምዃንኩም ክፍለጥ አይክእልን፣ እተን ዝሓለፍኩምለን ሃገራት ምናልባሽ እቲ ኣሻራኹም አይመዝገቦኦን ክኾና ስለዝኽእላ።

መተሓሳሰቢ ፣ አብቲ ናይ ፈለማ ቆጸሮኹም አብ ፕሬፌክቱር አሻራኩም ክውስድ እዩ፣ እዚ ናይ ግድን እዩ፣ ፈቃደኛ እንተዘይኩም ግን እቲ ፕሬፌክቱር ናትኹም ሕቶ ብሕጸጽ አቐዲሙ ንኽርኤ ክገብር እዩ accélérée (ብቕልጡፍ ዝርአ ኣሰራርሓ) (ሰነድ 2-1).

  • ቪዛቢዩ (Visabio) ዝተብሃል ሰነድ ናብ ካሊእ ናይ ኣውሮፓ ሕብረት ሃገር ቪዛ ምትሓዝኩም ዘጻሪ እዩ
  • አብ ፕሬፌክቱር ቀሪብኩም ዝሃብኩምዎ ቃል (ሰነድ 2-1) ከምኡውን ብፓዳ (PADA) (ሰነድ 1) ዝተሓላለፈ ሓበሬታ ሰነድ (ሰነድ 1)፣ ናብ ፈረንሳይ ክሳብ ትበጽሑ ዝመጻእኩምሉ መንገዲ ብዘምልክት ዝሃብኩምዎ መረዳእታን ከምኡ’ውን አብ ፓስፖርትኹም ዘሎ ቪዛን (እንተሓለየኩም ማለት’ዩ) እቲ ፕሮፌክቱር ብፍሉይ ትኹረት እዩ ዝትሕዞ

እንተደአ ብኻሊእ ናይ ሕብረት ኣውሮፓ ሃገር ምሕለፍኩም ተፈሊጡ ብናይ ከይዲ አስራርሓ ዱብሊን (Dublin) ኢኹም ትምደቡ፣ ናብ ኢንተርቪው ድማ ብውልቂ አቢልኹም ኢኹም ትጽውዑ፣ ስለ ከይዲ አሰራርሓ ዱብሊን ዝገልጽ ሓበሬታ ዝሓዘ ብዝረደአኩም ቋንቋ ዝተጽሓፈ ሰነድ (ብሮሹር) አብ ፕሬፌክቱር ክወሃበኩም እዩ

ፈረንሳ ዋላ’ኳ እቲ ሕቶ-ዑቕባ ተቐቢላ ናይ ምምርማር ሓላፊነት ዘይወሰደት ሃገር እንተኾነት እውን እቲ ሕቶኹም ተቐቢላ ናይ ምርኣይ ኽእለት ኣለዋ ፡ ስለዚ’ዩ ድማ ምእንታን ፈረንሳ ሕቶኹም ክትርአልኩም ዘለኩም ኸሉ ኢንፎርመሽን ናብ ፕረፈክቱር ምሃብ ዝግባኣኩም ከም ፣

  • ብዝሓለፈ ግዜ ብፈረንሳይ ፈቓድ መንበሪ ወይ ድማ ቪዛ ተዋሂቡኩም እንተድኣ ነይሩ
  • ኣብ ፈረንሳ ኣባላት ስድራኹም ብሕጋዊ ነባሪነት እንተድኣ ሃሊዮም ፡ ወይም ሕቶ ዑቕባ ኣቕሪቦም ዘለዉ ወይ ድማ ሓለዋ (ፕሮቴክሽን) ተዋሂቡዎም ዝርከቡ እንተኾይኖም
  • ኣብ ሓንቲ ናይ ሕብረት ኣውሮፓ ኣባል ዝኾነት ሃገር ሕማቕ ዝኾነ ኣትሓሕዛን በደልን ዝበጽሐኩም እሞ ብቐጻላይ ናብ እታ ሃገር ንሳ ክትስጎጉ ትግብሩ እንተድኣ ሃሊኹም
መተሓሳሰቢ ፣ እዘን ዝተጠቐሳ ኣብቲ እዋን ቃለ-መጠይቅ ዋላ’ኳ እንተኣቕረብኩምወን ብተወሳኺውን ብሓደራ ደብዳበ ምስ ናይ ምብጽሑ መተኣማመኒ ዘለዎ ብቕልጡፍ ናብ ፕሬፌክቱር ንኽትሰዱ ንምዕደኩም፣ ከምዚ ብምግባርኩም እቲ ኣድላዪ ሓበሬታ ከምዝሓብኩም መረጋገጺ ትትሕዙ ማለት እንትኽውን ብኻሊእ ወገን ድማ ዝትሓላለፈ ውሳነ ምደባ መስርሕ ዱብሊን ብምቅዋም ብቐጻላይ ኣብ ዝግበር ናይ ይግባኝ ሕቶ ጠበቓኹም ወይ ሓጋዚኹም ኽጥቀመሉ ይኽእል’ዩ ፡፡

ክም ኡ’ውን ኣብ ፕሬፌክቱር ምሳኹም ሓቢሩ ብምኻድ እቲ ዝተጠቐሳ ሓበሬታ ዝሃብኩም ምኻንኹም ናይ ምስክርነት እምነታዊ ቓሉ ክህበልኩም ዝኽእል ሰብ ክትወስዱ ትኸሉ ኢኹም ፡፡

3-2. ሳዕቤን ናይ ዘቅረብኩዎ ሕቶ ዑቕባ

ናይ ዳብሊን ከይዲ ኣሰርርሓ ንቡዙሓት አዋርሕእ ክጸንሕ ይክእል እዩ፣ በዚ እዋን እዚ -* አብ ፈረንሳ ዑቕባ ሕቶ ምቅራብ አይትኽእሉን ኢኹም፣ እቲ ፕሬፌክቱር አብ «አሰርርሓ ዱብሊን» ዝተፈለየ ናይ ሓታታይ ዑቕባ መረዳእታ ወረቀት ዝብል ክሕበኩም እዩ፣

  • እቶም ካልኦት ሓተቲ ዑቕባ ዘለዎም መሰላት ኹሎም ንስኹም እውን ብተመሳሳይ ኹነታ አለኩም (ሓገዝ ገንዘብ ንሓተቲ ዑቕባ ፡ ዋሕስትና ሕክምና ሕማም ትምህርቲ ደቂኹም) ብኻሊእ ወገን ግን ኣብ ማእከል መንበሪ ሓተቲ ዑቕባ ካዳ (CADA) ስፍራ ናይ ምርካብ መሰል ኣይብልኩምን
  • ካብ መንበሪ ቦታኹም ወጺእኩም ናብ ካሊእ ቦታ ንኽይትንቀሳቀሱ ክትእገዱ (ን6 ወርሑ ኾይኑ ንሓደ ግዜ ዝናዋሕ) ወይከዓ አብ ማእከል መጸበይ ከም ትሑዛት (እሱራት) ጸኒሑኩም ናብ እቲ ናትኩም ሕቶ ዑቕባ ክትርኢ ዝግባእ ሃገር ንኽትከዱ ንምግባር

እታ ሓላፍነት ዝትወስድ ሃገር ንኽትቕበለኩም ምስተስማዕመዐት ድማ ናብኡ ንትኽትኸዱ ይግበር (ይውሰን) እዩ፣ እዚ ውሳነ እዚ ግን ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪብኩም ክትቃወሙዎ ትኽእሉ ኢኩም።

መጠንቀቕታ ገደብ ግዜ ;
  • እንተዘይኾይኑ ግን ኣብቲ ምምሕዳራዊ ቤት ፍርዲ ኣብ ውሽጢ 15 መዓልቲ ክትኽሱ ይግባእ፣ (እቲ ቤት ፍርዲ’ውን ውሳነ ንኸሕልፍ 15 መዓልቲ አለዎ)
  • አብ ማእከል መጸበይ ከም ትሑዛት (እሱራት) ክትጽንሑ ወይከዓ ካብ መንበሪ ቦታኹም ወጺእኩም ናብ ካሊእ ቦታ ንኸይትንቀሳቀሱ ክትእገዱ እንተተጌርኩም እዚ ውሳነ ንምቅዋም ዘለኩም ግዜ 48 ሰዓት ጥራሕ እዩ ድሕሪ እቲ ውሳነ ምስ በጽሐኩም፣ በዚ ዓይነት ቅድሚ እዛ ዝተጠቀሰት ናይ ግዜ ገደብ ምሕላፋ ወይከዓ ኣብ ዳኛ ምስ በጸሐ ድማ ቅድሚ ናይቲ ቤት ፍርዲ ውሳኔ ምትሕልለፉ ናብቲ ዝተብሃለ ሃገር ንኽትከዱ አይግበርን እዩ፣

ነዚ ናብታ ካሊእቲ ሃገር ናይምትሕልላፍ ውሳነ ዝትቃወምዎ ምኽንያት ኣብዛ ክትስጎጉ ትግብሩላ ዘለኹም ሃገር ቅድም ክብል ሕማቕ ዝኾነ ኣትሓሕዛን በደልን በጺሕኩም እንተድኣ ነይሩ ወይ ድማ እዛ ሃገር እዚኣ ዘለዋ ውሩይ ኣትሓሕዛ ስድተኛታት ኹፉእ እንተድኣ ኾይኑ እዩ (ጉደለት ብቕዓት መንግስቲ)፣ እዚኦም ክልተ ክትእ ነቲ ዝውውር ንምቅዋም ኣዚኦም አገደስቲ እዮም ፡፡

ኣገዳሲ ፣ እዚ ናብታ ኻሊእቲ ሃገር ናይ ምዝውዋር ውሳነ ካብ ዝተቐበልኩምዎ ግዜ ጀሚሩ ኣብ ዘሎ 6 ወርሒ ውሽጢ እንትደኣ ዘይተዛወርኩም ኾይንኩም፣ ፈረንሳይ ናትኩም ሕቶ ዑቕባ ተቐቢላ ክተስተናግድ ስለዝትኽእል ከም ብሓድሽ ናብ ፓዳ ክትቐርቡ አለኩም ፡፡

እዚ ግዜ ገደብ ናብ 12 ኣዋርሕ ልዕል ክብል ዝኽእል እንድሕር ኣብ ቤት ማእሰርቲ ትርከቡ ኾይንኹም ወይ ድማ ን-18 ኣዋርሕ «ኣብ ህዳም » ከም ዘለኩም ተመዝጊቡ እንትኾይኑ እዚ ማለት ፕሬፌክቱር ኣብ ሰደደልኩም ብዙሕ መጸዋዕታ ከይተረኸብኩም እንተተሪፍኩም እዩ፡፡

መጠንቀቕታ ፡ እዚ ናይ 6 ወርሕ ግዜ ገደብ ጠጥው ከብል ዝግበር ድማ ነቲ ናይ ምዝውዋር ውሳነ ብምቅዋም ናይ ይግባኝ ሕቶ እንተቐሪቡ እዩ፣ መልሲ እቲ ይግባኝ ናይ ምንጻግ ውሳነ ምስ ምርካቡ ካብቲ ዝተነጸገሉ ዕለት ጀሚሩ እቲ ዝተጠቐሰ ግዜ ገደብ ድማ ምቑጻር ይጅምር ፡፡

[retour en haut de page]

Dernier ajout : jeudi 28 février 2019, 19:04
URL de cette page : https://www.gisti.org/spip.php?article5446