7. ናይ ስራሕ መሰል

Toutes les versions de cet article :

[ Dernier ajout : 21 mars 2019 ]

ኣብ ፈረንሳ ዑቕባ ኣብዝሓተትኩምለን ኣብተን ናይ መጀመርታ ኣዋርሕ ስራሕ ናይ ምስራሕ መሰል ኣይብልኩምን፡፡

ኾይኑ ግና ናይ ዑቕባ ሕቶ ምስ ኣቕረብኩም ድሕሪ 9 ወርሒ ናይ ምስራሕ ፍቓድ ንኽወሓበኩም ምሕታት ትኽእሉ ኢኹም ፡፡ እዚ ግን

  • ኦፍፕራ (OFPRA) ንናይ ዑቕባ ሕቶ እንተደኣ መልሲ-ውሳነ ገና ዘይሃበ ኾይኑ
  • እንተደኣ ሕቶ ይግባኝ ኣብ ሃገራዊ ቤት ፍርዲ መሰል ዑቕባ (CNDA) ኣቕሪብኩም

እዚ ናይ ስራሕ ፈቓድ ንምርካብ ክግበሩ ዝግበኦም ከይዲታት

1. ስራሕ ዝቖጽረካ ምርካብ እሞ ንሱ እቲ ግቡእ ሰነድ ክሞልእ ምግባር ፣ እዚኦም’ውን

2. እቶም ሰንዳት ሒዝኩም ናብ ኣብቲ ትነብሩሉ ከባቢ ዝርከብ ፕረፌክቹር ምኻድ

እቲ ፕረፌክቹር ናይ ስራሕ ፈቓድ ናይ ምሃብ ወይ ናይ ምኽላእ ውሳነ ክሕብ ይኽእል እዩ (ንኣብነት እቲ ዝተሓተተ ስራሕ አብ ፈረንሳ ዝርከቡ ብዙሓት ስራሕ ዘይብሎም ሰባት ክሰርሕዎ ዝኽእሉ እንተደኣ ኾይኑ …)

እቲ ሕቶኹም እንተተነጺጉ ተቓውሞኹም ናብ ቤት ፍርዲ ተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም ፡፡ ንዙይ ድማ ናብ ሓደ ማሕበር ተኻላኻላይ መሰል ዜጋ ወጻእተኛታትወይ ድማ ናብ ጠበቓ ኺዱ፡፡

ናይ ስራሕ ፈቓድ ምስ ረኸብኩም ድማ ስራሕኩም ምስቲ ዋሓብ ስራሕ ምቕጻል ትኽእሉ ኢኹም

መተሓሳሳብ ፡ ዘስረኽኩም ትካል ምቕያር ኣይትኽእሉን ኢኹም ምኽንያቱ ድማ እቲ ዝተፈቐደኩም ስራሕ እቲ ኣብ ፕረፌክቱር ዘቕረብኩምዎ ብኡ ዝተፈልጠ መስሪሒ ጥራሕ እዩ ፡፡

ኣብቲ መወዳእታ ኮንትራት ስራሕ [ዉሱን - CDD) ወይ ወቕታዊ (intérim)] ወይድማ ብዘይ ፍቓድኩም ስንብት (licenciement) ከጋጥም ከሎ እዞም ዝስዕቡ መሰላት ኣለዉኩም ፣

  • ኣብ ትካል ስራሕ - ፖል-ኣምፕልዋ (Pôle emploi) ክትምዝገቡ ኣለኩም
  • እንተተኻኢሉ ድማ ሞያዊ ስልጠና ናይ ምርካብ ዕድል (ምስ ፖል-ኣምፕልዋ ምዝርራብ የድሊ)

[retour en haut de page]

Dernier ajout : mardi 23 août 2016, 15:24
URL de cette page : https://www.gisti.org/spip.php?article5450