9. ስድራ ቤት

Toutes les versions de cet article :

[ Dernier ajout : 21 mars 2019 ]

አብቲ ናይ ኦፍፕራ (OFPRA) ዝምላእ ፍርም ናይ በዓል ቤትኩም ወይም በሓዳር መልክእ ሓቢርኩም ዝነብር ሰብ ሽም ዕለት ቦታን ልደት ምጽሓፍ ከይትርስኡ፣ እለት ምርዓውን ከምኡውን ዋላካ እቲ መርዓ በሃይማኖት እምበር (ሰነድ n°4-1) ብሕጋዊ መንገዲ ዘይተፈረመ እንተኮነ ከምኡ ድማ ናይ ደቅኩም ዕለት ቦታን ልደት ጥቐሱ፣

እቲ ዕለት ብትክክል ዘይትዝክርዎ እንተኮይንኩም « ግምታዊ ዕለት » ኢልኪም ብቅንፍ ጸሓፉ፣ እንተድኣ መሰል ዑቕባ ወይ ከዓ ንኡስ መለስተኛ ሓለዋ ተዋሂብኩም አባላት ስድራኩም’ውን እዞም ዝስዕቡ መሰል ክህልዎም እዩ፣

 • በዓል(ቲ)-ቤትኩም ወይ ድማ ብዕሊ ሓቢሩ(ራ) ዝ(ት)ነብር (ከም ደረጅ ፓክስ (Pacs)) ወይ ብሕብረት ዝ(ት)ነብር፣
 • ደቂኹምን ደቂ በዓል(ቲ) ቤትኹምን ካብ 19 ዕድመ ንታሕቲ ዘለው፣
 • ወለድኩም እንተድኣ ትሕቲ ዕድመ እሞ ዘይተምርኣኩም ኮይንኹም፣

9-1. ቅድሚ ሕቶ ዑቕባ ምቕራብ ዝተመርዓየ

እቲ መርዓ ወይ ድማ እቲ (Pacs) ቕድሚ ሕቶ ዑቕባ ምቕራብኩም ዝተፈጸም ክኾውን ኣሎዎ ብዘይ መርዓ ግን ሓቢርካ ዝንበር ርክብ እንተኾነ ድማ ዝጸንዐ ናይ ሓባር ኑሮ ዘሎዎም ክኾኑ ኣለዎም (ስጡም ርክብ)

ስድራኩም አብ ፈረንሳይ እንተሃልዮም

 • ናይ ስደተኛ (ሬፉጂ) መሰል ዝረኽብኩም እንተኾይንኩም አባላት ስድራ ቤትኩም ብዝተወሰኑ ኹኔታታት መሰረት ናይ 10 ዓመት ናይ መንበሪ ፍቓድ ካርድ ናይ ምርካብ መሰል ኣለዎም
 • ዝተውሃበኩም መሰል ዑቕባ ንኡስ (መለስተኛ) እንተኾይኑ ስድራኹም ብዝተወሰኑ ኹኔታታት መሰረት ናይ 1 ዓመት ጊዜያዊ ናይ መንበሪ ፍቓድ ን2 ዓመት ዝሕደስ ይወሃቦም

ስድራኩም አብ ኻሊእ ሃገር እንተሃልዮም

 • ናይ ስድራ አባላት « ምትሕውዋስ ቤተሰብ - réunification familiale » ዝበሃል ግቡእ መሰልኩም ክትሓቱ ይግባእ፣ እዚ ድማ ምንም ዓይነት ናይ ወርሓዊ እቶት : ናይ መንበሪ ገዛ : ክዕለት ቋንቋ ፈረንሳ : ወይ ከዓ ኣብ ፈረንሳይ ዝተቀመጥኩምሉ በዝሒ ዓመታት ዝብሉ ሕቶታት አይትሕተቱን ኢኹም፣

መሰል ዕቝባኹም ምስ ረኸብኩም አባላት ስድራኹም ኣብ ዝርከብሉ ሃገር ዘሎ ኮንሱላር ፈረንሳይ ቀሪቦም ናይ ነዊሕ ጊዜ ቪዛ ክሓቱ ይኽእሉ፣ ፓስፓርቶምን ናይ ቪዛ መሕተቲ ቅጥኢን (cerfa n°14571*02): ናይ ዑቕባ መሰል ዝተፈቐደልኩም ምዃኑ ዝገልጽ መረዳእታን ከምኡውን ምስቲ ሰብ ዘሎ ዝምድናዊ ርክብ ክግለጹ ዝክእሉ መረዳእታት ማለት ልደት ወረቕት : ናይ ትውልድ ግዘ ናይ ሓኪም መረዳእታ : ናይ መርዓ ሰርተፊኬት : ካርዲ መንነትን ናይ ቤት ትምህርቲን : ስእሊታት ….

ዘለኩም ቤተሰባዊ ርክብ ከረድእ ዝክእል ተወሳኪ መረዳእታታት ክትሕተቱ ትክእሉ ኢኩም፣ ትፈልጥዎም ሰባት ድማ ስለ እቲ ዘለኩም ርክብ ብዝምልከት ብጽሑፍ ምስክርነቶም ክህቡ ይክእሉ እዮም : መንነት ወረቀቶም ኮፒ አተሓሒዞም ከቕርቡ አለዎም፣ ብተወሳኪ ድማ ዝተፈላለዩ ፋክቱር ዝርዝር ርክብ ቴሌፎንን ኢንተርነትን /skype viber/፣ ደብዳቤታት ኢሜይል፣ ገንዘብ ዝሰደድኩምሉ ደረሰኝ …

መተሓሳሰቢ፣ አባላት ስድራኹም ኣብ ናይ ዜግነት ሃገሮም ወይ ደማ ብሕጋዊ ኣብ ዝነብሩሉ ዝርከብ ኮንሱላር ፈረንሳይ ቀሪቦም ቪዛ ክሓቱ ኣለዎም
ሪኢቶ : ስድራኩም ንምርኣይ ናብ ትውልዲ ሃገርኩም ኾነ ናብ ካሊእ ሃገር እንተከይድኩም ኣብ ናይ ጉዑዞ ዶኩመንት ዝተቀመጡ ማሕተም : ቲኬት አይሮፕላን : ፋክቱር ዝመሳስሉ ኮፒ ገይርኩም ሓዙ፣ ምስ ኣባላት ስድራኩም ኮይንኩም ፎቶ ግራፍ ተልዕልኩም ዕለቱ መዝጊብኩም ሓዝዎ፣

9-2. መርዓ ዝተመር ዓኹም ድሕሪ ሕቶ ዑቕባ ምቕራብኩም እንተኾይኑ

ዝትቕመጡዎ ኣብ ፈረንሳ ኾይኑ እሞ ሓታታይ ዑቕባ ወይ ስደተኛ (ሬፉጂ) እንተኾይንኩም ንኽትመርዓዩ መሰል አለኩም (CJ mariage)፣ ከም ኡ’ውን ፓክስ ንኽትግብሩ (NP PACS).

ስድራኩም አብ ፈረንሳይ እንተሃልዮም

 • ናይ ስደተኛ (ሬፉጂ) መሰል ዝረኽብኩም እንተኾይንኩም አባላት ስድራ ቤትኩም ብዝተወሰኑ ኹኔታታት መሰረት ናይ 10 ዓመት ናይ መንበሪ ፍቓድ ካርድ ናይ ምርካብ መሰል ኣለዎም
 • ዝተውሃበኩም መሰል ዑቕባ ንኡስ (መለስተኛ) እንተኾይኑ ስድራኹም ብዝተወሰኑ ኹኔታታት መሰረት ናይ 1 ዓመት ጊዜያዊ ናይ መንበሪ ፍቓድ ን2 ዓመት ዝሕደስ ይወሃቦም
መጠንቐቅታ : እቲ መርዓኹም ወይ ድማ እቲ ብዘይ መር ዓ ግን ዘለኩም ናይ ሓባር ኑሮ ብንኡስ ቕደሚ 1 ዓመት ዝተፈጸመ ክኾውን ኣለዎ ብቐጻላይ ድማ ከይተቋረጽ ዘሎ ክኸውን ይግባእ

ስድራኩም አብ ኻሊእ ሃገር እንተሃልዮም

 • ናይ ስድራ አባላት « ምርኻብ ቤተሰብ - regroupement familial » ዝበሃል ግቡእ መሰልኩም ከም ካልኦት ውጻእትኛታት ክትሓቱ ይግባእ፣ ዝሕተቱ ሕቶታት ጥንክር ዝበሉ እዮም፣ ብንኡስ 18 ወርሒ ዝገበረ መንበሪ ካርድ፣ ቀዋሚ እቶት (ብንኡስ መጥን ስሚክ (SMIC), ኣግባብ ዘልዎ ገዛ፣
መዘኻኸርታ ፣ ኣብ ወጻኢ ኬድኩም ክትምርዓዉ እንተደሊኩም እሞ እቲ መርዓኩም ብመንግስቲ ፈረንሳ ክፍለጠልኩም ንምግባር ፈለማ ኣብቲ ትነብሩሉ ማዘጋጃ (La mairie) ክተፍልጡ ኣለኩም (ኣፍልጦ bans ይብሃል) ብቕጻላይ እቲ ማዘጋጃ ድማ ናብ ኮንሱላር (ኤምባሲ) ፈረንሳይ “ተቓዋማይ ከምዘየሎ - un certificat de non opposition” የፍልጥ፣ እዚ ሰረቲፊካት ኣገዳሲ እዩ ምኽንያቱ ካብኡ ተበጊሱ እዩ እቲ ኮንሱላት ክትሙርዔ ዝትኽእል ምዃንካ “certificat de capacité à mariage » ዝብል ፈቓድ ሂቡ እቲ መርዓ ንኽምዝግቦ ዘኽእሎ፣ መርዓኹም ኣፍልጦ ሕጋዊነት ዘይብሉ ክኸውን ዝኽእል ድማ ናይ እብዝሃ መርዓ (ምስ ካብ ሓድ/ሓንቲ ንላዕሊ) እንተኾይኑ እዩ፣
መጠንቐቅታ ፣ ቕዳሕ (ኮፒ) ናይቲ መርዓ ሰርቲፊኬት ምስ ትርጉሙ ናብ ኦፍፕራ ብናይ ሓዳራ ድብዳቤ (recommandé) ክትሰዱ ናይ ግድን እዩ፣

9-3. ትሕቲ ዕድመን ዘይተመርዓኹምን እንተኾይንኹም

ወለዲኹም አብ ፈረንሳይ እንተሃልዮም

 • ናይ ስደተኛ (ሬፉጂ) መሰል ዝረኽብኩም እንተኾይንኩም ወለዲኹም ብዝተወሰኑ ኹኔታታት መሰረት ናይ 10 ዓመት ናይ መንበሪ ፍቓድ ካርድ ናይ ምርካብ ይኽእሉ እዮም
 • ዝተውሃበኩም መሰል ዑቕባ ንኡስ (መለስተኛ) እንተኾይኑ ወለዲኹም ብዝተወሰኑ ኹኔታታት መሰረት ናይ 1 ዓመት ጊዜያዊ ናይ መንበሪ ፍቓድ ን2 ዓመት ዝሕደስ ይወሃቦም

ወለዲኹም አብ ኻሊእ ሃገር እንተሃልዮም

 • ወለዲኹም ብመሰረት « ምትሕውዋስ ስድራ - réunification familiale » ንኽመጹ ምሕታት ትኽእሉ ኢኹም፣

9-4. ሕቶ ይግባኝ

አባላት ስድራኹም ቪዛ እንተ ዘይተፈቖደሎም ይግባኝ ትሓቱ ትኸእሉ ኢኹም፣ ብቖዳማይ ደረጃ አብ ኮሚሽን ይግባኝ (Commission de recours) ቐሪብኹም እቲ ውሳነ ትቃወሙዎ፣ ብቀጻላይ ናብ ቤት ፍርዲ ምምሕዳራዊ አብ ናንትስ (Nantes) ዝርከብ፣

ሓበሬታ ከብዝኸነ ማህበር ትርኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ግን ድማ እቲ ይግባኝ ንምሕታት ናይ ጊዜ ገደብ ሓጺር ስለዝኾነ ከይሓልፈኩም ምጥንቓቅ አድለዪ እዩ።

9-5. ትምህርቲ ቖልዑ

ገና ሐተትቲ ዑቕባስ ኹኑ ወይ ድማ ሬፉጂ ደቒኩም አብቲ ትነብርሉ ከባቢ ዝርከብ ኣብ ዝኾነ ቤት ትምህርቲ ክኣትዉ ናይ ግድን እዩ። ናይ ም እታይ መሰል ኣለዎም (ካብ 3 ዓመት ዕድመ ጀማሩ ክሳብ 16 ዓመት ንዘለዉ)

9-6. ፍትሕ (ሓዳር)

ኣብ ፈረንሳ መሰል ሓለዋ ዑቕባ ዝርከቡ ሰባት ዝገብርዎ ፍትሕ ብመሰረት ሕጊ ፈረንሳ እዩ ዝፍጸም ፡፡ ካብቶም ክልተ ሰብ ሓዳር እቲ ሓደ መሰል ሓለዋ ዑቕባ ዘይብሉ እንተኾነ ግን እቲ ፍትሕ ብመሰረት ሕጊ ሓገር ናይቲ ግለ-ሰብ እዩ ዝፍጸም ፡፡ ስለዝኾነ መሰል ወጻእተኛታት ተኸላኸልቲ ናብ ዝኾኑ ማሕበራት ወይ ብቑዕ ኽእለት ዘለዎም ጠበቓታት ምኻድ ኣድላዪ ይኾውን ፡፡

[retour en haut de page]

Dernier ajout : mardi 23 août 2016, 15:43
URL de cette page : https://www.gisti.org/spip.php?article5452