6. ጥዕና

Toutes les versions de cet article :

[ Dernier ajout : 21 mars 2019 ]

ኹሎም ሓተቲ ዑቕባ ናይ ሕክምና ኢንሹራንስ ናይ ምርካብ መሰል አለዎም፣ ዋላ እቶም ጉዳዮም "ብመስርሕ ህጹጽ" (ሰነድ 2-1) ዘለዉ ወይክዓ "ከይዲ ዱብሊን" (ሰነድ 3)፣ አብ ፈረንሳይ ካብ 3 ወርሒ ንላዕሊ ዝተቀመጥኩም ምኳንኩም ክተረድኡ አይትግደዱን ።

ተወሳኺ ናጻ ናይ ሕክምና ሓገዝ "ሙቹኤል" ዝተብሃለ እውን ኣለኩም (CMU-C) ማለት እኹል ወርሓዊ እቶት እንተደኣ ዘይብልኩም (አብ ወርሒ ካብ ከባቢ 750 ኤሮ ንታሕቲ ንዝረክቡ)

እቲ ኣሹራንስ ማላዲን ሲኢምዩን (CMU-C) ናይ ዝተብሃሉ ምትሓዝ ንሕክምናን ንመድሓኒትን ገንዘብ ንኸይትከፍሉ ይሕግዘኩም እዩም

እዚ መሰል እዚ ንምርካብ በቲ ናይ ቆጸሮ ዕለት ካብ ፓዳ (PADA) (ሰነድ 1) ወይካዓ ኦፊ (OFII) (fiche 2-2) ብዝተውሃበኩም መሰረት ናብ ኣብቲ ትነብሩሉ ከባቢ ዝርከብ ኢንሹራንስ ማላዲ (CPAM) ክትኽዱ አለኩም ።

መተሐሳሰቢ - እዚ ዝተጠቐሰ ንምርካብ ናብዚ ቖጸሮ ምኻድ ብጣዕሚ ኣድላዪ እዩ፣ እንተደኣ ዘይኸድኩም ካሊእ (ቖጸሮ) ንምርካብ ዘሸግር ክኸውን እዩ።

ኣብ እዋን ቖጸሮ ክትቕርቡ ዘለኩም

  • ኣብቲ እዋን ምዝገባ ሕቶ ዑቕባ እቲ ፕሬፌክቹር ዝሃበኩም መረጋገጺ ወረቕት
  • እቲ ዝትነብሩሉ ማዕከል ወይከዓ ፓዳ(PADA) ዝሃበኩም ናይ መንበሪ መረጋገጺ ወረቕት

ናይ ሕክምና ኣሹራንስ ወይከዓ (CMU-C) ምስረከብኩም ናብ ሐኪም ወይ ድማ ናብ ሆስፒታል ብምኻድ ናጻ ግልጋሎት ሕክምና ትረኸቡ ኢኹም። ፎቶኹም ዘለዎ (ካርድ ቪታል) ዝብሃል ክሳብ ዝሰደደልኩም ድማ ብቲ ብወረቕት ዝተወሃበኩም መረጋገጺ ወረቐት (attestation) ትጥቀሙ ትኸእሉኢኹም ።

አብዚ ምምሕድራዊ ኸይዲ ሓገዝ ዘድልየኩም እንተኾይኑ ናብዞም ዝስዕቡ ኺዱ

  • ናይ ዑቕባ ሕቶኹም ንምድላው ዝሓገዝኩም አካል (ማሕበር)
  • ኣብቲ ትነብርሉ መንበሪ ማዕከል
  • አብ ማዕከል ማሕበራዊ ሓገዝ (CCAS)
  • አብ ሆስፒታል ዝርከብ ክፍሊ ማህበራዊ አገልግሎት

ናይ ሕክምና አገልግሎት (ኣሹራንስ ማላዲ) ክሳብ ተጠቀምቲ እትኸኑ ድማ ናብቲ አብ ዝተወስኑ ሆስፒታላት ዝርከብ አገልግሎት ሕክምና ብዘይ ምቁራጽ ዝህብ ክፍሊ (PASS) ናብኡ ምኻድ ትኽእሉ ኡኩም። ሓጋዚ ማሕበራዊ አገልግሎት ዝኸነ በዓል ሞያ ሰብ ኹነታኹም ኣጽኒዑ ናብ ዝግብኦ ሐኪም (ዶክተር) ክልእከኩም እዩ ።

ከምኡ’ውን ናይ ዓለም ሓካይም ማለት ሜድሳን ዱሞንድ ብዝተብሃሉ (Médecins du Monde) ዝምሓዳደር ናብ ማእከል ውሃብቲ ምኽሪን ምትእንጋድን (ካሶ - Caso) ቐሪብኩም ሓገዝ ምሕታት ትኽእሉ ፣ ኣድራሻኦም ፣

  • 8-10 rue des blés 93210 La plaine Saint Denis ሶኒ, ሰኡስ, ሓሙስ ካብ ሰዓት 9h ክሳብ 13h ከም’ኡ ውን ካብ ሰዓት 14h ክሳብ 17h ; ሮቡዕ ካብ ሰዓት 14h ክሳብ 17h ; ዓርቢ ካብ ሰዓት 9h ክሳብ 13h.

[retour en haut de page]

Dernier ajout : mardi 23 août 2016, 15:19
URL de cette page : https://www.gisti.org/spip.php?article5449