پناهندگی در فرانسه تقاضای

Toutes les versions de cet article :

[ Dernier ajout : 19 octobre 2021 ]

هدف از ورق های معلوماتی Gisit ارائه معلومات لازم به پناهجویان و کمک کننده های آنها است تا جهت سپردن درخواست پناهندگی، دفاع از حقوق خود، و اجتناب از دامهای دوایر دولتی فرانسه از آن استفاده نمایند.

شیما یا نمودار Gisiti راجع به روش پناهندگی در فرانسه www.gisti.org/asile-en-france

ملاحظه: • همیشه یک کاپی اسناد را که به دوایر دولتی فرانسه ارسال میکنید، با خود نگه دارید. • هیچ وقت اصل سند را ندهید (به جز از پاسپورت که باید به اوفپرا داده شود).


خوش آمدیدیک گروه متشکل از انجمنهای متعدد چون Cimade, Gisti, Dom’asile, ATMF, ADDE و شبکه وکلای Elena برای آگاه سازی متقاضیان پناهندگی از حقوق ایشان ایجاد گردیده است.

دفتر این گروه در 10 rue Affre 75018 Paris موقعیت دارد و هر دوشنبه از ساعت 14 تا 17 بعد از چاشت در خدمت مراجعین میباشد.

خدمات فقط برای پرسش‌های مرتبط به پروسه دوبلین، پرسش‌های کمک‌ مالی ضروری (CMA)، درخواست تجدید نظر در دادگاه ملی حقوق پناهندگی (CNDA) و ترک خاک (OQTF) می‌باشد.

به انگلیسی و فرانسوی


تقاضای پناهندگی در فرانسه

رهنمود عملی

روند درخواست پناهندگی، که قبلاً در سال 2015 اصلاح گردیده بود، بار دیگر به تاریخ 10 سپتمبر 2018 توسط قانون شماره 2018-778 اصلاح گردید. این اصلاحات که برای “مهاجرت کنترول شده، حق واقعی پناهندگی، و ادغام موفق” صورت گرفت، باعث اصلاحات در مجموعۀ قوانین دخول و اقامت خارجی ها و حق پناهندگی (Cesda) گردید. طوریکه قانونگذاران در مسائل حقوق خارجی ها و حق پناهندگی قبلاً عمل میکردند، این بار هم قصد نداشتند این روند را آسان سازند. برعکس آن را برای پناهجویان و کمک کننده گان آنها بیشتر تخنیکی و دشوار ساخته است.

قانون دیگر شمارۀ 187-2018 مورخ 20 مارچ 2018 “اجازه دهندۀ تطبیق خوبتر سیستم پناهندگی در اروپا”، به طور خاص افراد را مورد هدف قرار میدهد که در مقررات “دوبلین” قرار دارند. این قانون فشار و تهدید را در برابر افراد اسیب پذیر بیشتر میسازد.

پیشرفت های کوچکی که در این قوانین ساخته شدۀ مقامات دولتی دیده میشود، مثل همیشه درمیان اقدامات دیگر ناپدید میگردد. اقدامات که بیشتر اوقات هدف اش تقویت کنترول مردم، “مرتب کردن” مردم بر اساس وضعیت شان، به تعلیق در آوردن یا زیر پای کردن حقوق شان که گاهی کاملاً خودسران صورت میگیرد، مبیاشد. هدف نهایی این اقدامات دشوار تر ساختن زندگی پناهجویان، زندانی ساختن شان، حذف کردن شان از روند پناهندگی، اخراج شان (دیپورت)...است.

پالیسی پذیرش از سالها بدینسو در بحران است. بحران که فرانسه آن را سازماندهی میکند چون به جای تلاش در وفق دادن و سازگار کردن سیستم خویش (مراکز پذیرش پناهجویان، پذیرش در پریفیکتور، محل های اقامت به تعداد کافی، کمک واقعی اداری، اجتماعی و قانونی) کوشش میکند هر چه بیشتر کنترول و سرکوب کند.

از جمله این وسایل حقوقی، شناخته شده ترین وسیله همان مقررات “دوبلین” است که کشور مسئول را برای بررسی درخواست پناهندگی در اروپا مشخص میسازد. این مقررات به طور گسترده مورد استفاده قرار میگیرند. این در حالی است که تمام کشور های عضو اتحادیه اروپا میدانند که آنها نمیتوانند مردم را بدون خواست خود ایشان ممجبور به سکونت در یک کشور نمایند. این برخلاف قانون و عقل سلیم است که باعث افزایش بازگشت های اجباری، “پینگ پنگ” بین دولت ها، و استفادۀ گستردۀ تکتیک های سرکوبی در مرزها میگردد. فرانسه هیچ گاهی به تعهدات خویش در مورد پذیرش پناهجویان وفا ننموده، و از سال ها بدینسو به این امید با پناهجویان رفتاری بد را ادامه میدهد که آنها پیام را منتشر کنند که فرانسه از پناهجویان استقبال نمی کند.

باوجود اقدامات انجام شده توسط مقامات دولتی برای از بین بردن کمپ های پناهجویان، اینها ناپدید نمی شوند اما از یک جای به جای دیگر میروند و تعداد ایشان از ده ها تا صدها نفر در برخی از شهر ها میرسد.

در منطقۀ پاریس، ماهها دربر میگیرد تا روند پناهندگی خود را آغاز کنید. اما یک نوآوری برای پنهان کردن صف انتظار برای آغاز نمودن روند پناهجوی صورت گرفته که همان شمارۀ تیلیفون برای اخذ وعدۀ ملاقات در اولین پذیرش است، که با بسیار مشکل به زنگ پاسخ داده میشود.

بعد از تخلیه نمودن کمپ های قبلی پناهجویان، تعداد زیاد اینها حالا در مراکز زندگی میکنند که در مختلف نقاط کشور موقعیت دارد. این مراکز، بر علاوه این که فاقد ابزار و پرسونل در عرصه پناهندگی اند، هدف عمدۀ ایشان دادن “سرپناه” حین سازماندهی اخراج پناهجویانی که درخواست ایشان رد شده و یا منتظر انتقال “دوبلین” اند، میباشد. همیشه تعداد زیادی از مردم منتظر انتقال بنا بر مقررات “دوبلین” هستند (بیشتر از 000 40 نفر در سال 2017 که بیش از یک سوم درخواست های پناهندگی در فرانسه میشود).

titre documents joints

[retour en haut de page]

Dernier ajout : mardi 19 octobre 2021, 10:24
URL de cette page : www.gisti.org/article5309